Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Słownik pojęć prawnych

Zwolnienie warunkowe (Parole) - Wcześniejsze zwolnienie z wiezienia, wiążące się z pozostaniem pod częściowym nadzorem kuratora.

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Często zadawane pytania

Znam bardzo dobrego adwokata - jak mogę go dodać do serwisu?

 

Jeżeli znasz polskiego adwokata lub kancelarię, w której ktoś z personelu mówi w języku polskim, a nie ma ich jeszcze w serwisie, zachęcamy do powiadomienia nas o tym, korzystając z przycisku umieszczonego w stopce każdej ze stron. Po wysłaniu formularza kontaktowego, skontaktujemy się z adwokatem oraz dokonamy jego weryfikacji. Jeżeli sobie tego życzysz, możemy powiadomić Cię o dodaniu adwokata do serwisu.

Pozostałe pytania

Recenzje i opinie o systemie!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris.
Some Lawyer
Nazwa kancelarii

Warunki Użytkowania Serwisu PolskiAdwokat.org

Print

Ostatnia aktualizacja: 10 Listopad 2010

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI I ZASADAMI KORZYSTANIA Z SERWISU. POPRZEZ WSTĘP NA TĘ STRONĘ INTERNETOWĄ ORAZ JEJ UŻYTKOWANIE ZGADZASZ NA WARUNKI I ZASADY PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ORAZ WSZELKIE WARUNKI, POLITYKĘ, WYTYCZNE I NAKAZY WCIELONE PRZEZ ODNIESIENIE. JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ WSZYSTKICH TYCH ZASAD, ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Niniejsze warunki i zasady użytkowania (zwane dalej „Warunkami Użytkowania Strony”) odnoszą się wyłącznie do dostępu i użytkowania strony internetowej należącej do firmy PlanMySite (zwanej dalej „Firmą), a umieszczonej pod adresem www.polskiadwokat.org (zwaną dalej "Stroną") oraz do informacji i innych usług świadczonych na tejże Stronie (zwanych dalej „Usługami”). Niniejsze Warunki Użytkowania Strony nie zmieniają w żaden sposób warunków i zasad żadnej innej umowy, którą możesz zawrzeć z Firmą albo z jej podmiotami zależnymi oraz podmiotami powiązanymi, a dotyczącej produktów, usług i innych. Jeśli korzystasz z tej strony w imieniu innego podmiotu, oświadczasz i zapewniasz, iż jesteś upoważniony do przyjęcia Warunków Użytkowania Strony w imieniu tegoż podmiotu oraz, że niniejszy podmiot wyraża zgodę aby zabezpieczyć wypłatę odszkodowania Tobie i Firmie za naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania Strony.

Firma zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji wszystkich warunków i zasad zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania Strony, a także dotyczących polityki oraz wytycznych dotyczących Strony w dowolnym czasie i za jej wyłączną swobodą decyzji. Wszelkie zmiany i modyfikacje będą miały zastosowanie ze skutkiem natychmiastowym po zamieszczeniu na Stronie informacji dotyczącej takiej poprawki.

Twoje dalsze użytkowanie Strony po zamieszczeniu informacji dotyczącej poprawek i modyfikacji stanowi akceptację tychże zmian i modyfikacji. Pomimo że będziemy starać się zawiadamiać, kiedy znaczące zmiany są dokonywane w odniesieniu do Warunków Użytkowania Strony, powinieneś jednak często i wielokrotnie przeglądać niniejsze Warunki Użytkowania Strony i stosowne zasady polityki strony, aby zrozumieć warunki i zasady które odnoszą się do Twojego korzystania ze Strony.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie użytkowania Strony, pytania lub komentarze związane ze Stroną lub jej treścią, prosimy o kontakt.

1. Polityka prywatności
Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, w celu uzyskania informacji związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem przez Spółkę danych osobowych użytkowników.

2. Zgoda na otrzymywanie wiadomości pocztą elektroniczną (e-mail)
Poprzez użytkowanie tej Strony, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości pocztą elektroniczną (e-mail) od PlanMySite, włączając w to e-maile reklamowe. Możesz zrezygnować z otrzymywania wszelkiego rodzaju subskrypcji, marketingowych czy promocyjnych wiadomości pocztowych od PlanMySite poprzez wykorzystanie linków z rezygnacją z subskrypcji, które znajdują się w e-mailach wysyłanych do Ciebie. Prosimy jednak zauważyć, że tak długo, jak posiadasz u nas konto, nie możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości ze strony PlanMySite związanych z usługami albo związanych z obsługą konta.

3. Prawa autorskie i ograniczona koncesja
Jeśli nie wskazano inaczej, Strona, cała jej zawartość i wszelkie inne materiały na Stronie, w tym między innymi logo Firmy, wszelkie projekty, treści, grafiki, ilustracje, recenzje, informacje, dane, oprogramowanie, pliki dźwiękowe, inne pliki oraz asortyment i aranżacja tychże (ogólnie zwanych dalej „Materiałami Strony”) są zastrzeżoną prawnie własnością Firmy albo jej koncesjodawców, albo użytkowników i są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe przepisy o prawie autorskim.

Udzielamy Ci ograniczonej koncesji na dostęp do Strony i korzystania z niej oraz do kopiowania elektronicznego (za wyjątkiem zabronionych bez upoważnienia) i komputerowego wydruku części Materiałów Strony do Twojego użytku dla celów informacyjnych, niekomercyjnych i osobistych. Niniejsza koncesja podlega pod Warunki Użytkowania Strony i nie zawiera zezwolenia ani nie upoważnia do: (a) odsprzedaży w jakiejkolwiek formie albo też komercyjnego wykorzystania Strony i Materiałów Strony na niej zamieszczonych; (b) zbierania i wykorzystania żadnych list adwokatów, obrazków, profili, rankingów ani opisów; (c) dystrybucji, publicznego przedstawiania ani publicznego prezentowania wszelkich Materiałów Strony; (d) modyfikowania ani robienia w inny sposób użytku pochodnego ze Strony i Materiałów Strony na niej zamieszczonych, ani żadnej z ich części ; (e) korzystania z wybierania danych, automatów i temu podobnych metod w celu gromadzenia danych czy wydobywania danych; (f) ściągania (oprócz buforowania) jakichkolwiek części Strony, Materiałów Strony czy jakichkolwiek innych informacji na niej zamieszczonych, oprócz tych wyraźnie dozwolonych na Stronie; oraz (g) wykorzystania Strony i Materiałów Strony w sposób inny niż jej zamierzone przeznaczenie. Jakiekolwiek użytkowanie Strony i Materiałów Strony w sposób inny niż szczegółowo autoryzowane w niniejszym dokumencie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Firmy jest surowo zakazane i będzie skutkować zakończeniem udzielenia koncesji przyznanej w niniejszym dokumencie. Takie nieupoważnione korzystnie może również naruszać obowiązujące prawo, w tym między innymi prawa autorskie i prawo ochrony znaku towarowego oraz obowiązujące przepisy i uregulowania dotyczące środków łączności. Jeśli inaczej nie zostało przedstawione w tymże dokumencie, nic w niniejszych Warunkach Użytkowania nie powinno być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek koncesji do praw własności intelektualnej zarówno poprzez zarzut prawny, implikację albo w inny sposób. Niniejsza koncesja jest odwoływalna w dowolnym czasie.

4. Naruszanie zakazu kopiowania i powielania materiałów
W zgodzie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA) i innymi obowiązującymi prawami, Firma stosuje politykę rozwiązywania umowy, w stosownych okolicznościach i na wyłączną decyzję Firmy, w stosunku do subskrybentów czy posiadaczy konta, którzy zostaną posądzeni poprzez domniemanie o naruszanie zakazu kopiowania i powielania materiałów. Firma może także za swoją wyłączną decyzją ograniczyć dostęp do strony oraz/albo zakończyć działanie konta każdego z użytkowników, który narusza prawa własności intelektualnej innych osób, niezależnie czy jest to, czy też nie, ponowne naruszenie tegoż prawa.

5. Reklamacja dotycząca naruszania praw autorskich
Jeżeli uważasz, że którykolwiek materiał zawarty na Stronie łamie prawa autorskie, których jesteś właścicielem albo nad którymi sprawujesz kontrolę, możesz złożyć zawiadomienie o takim naruszeniu do mianowanego przez nas Pełnomocnika ds. roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, jak to ustanowione poniżej.

Imię i nazwisko Pełnomocnika ds. roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich: Tomasz Banas
Adres Pełnomocnika, na który powiadomienie powinno być wysłane: Po Box 4184, Brick, NJ 08723.
Numer telefonu Pełnomocnika: (877) 477-5787
Numer faksu Pełnomocnika: (877) 477-5797
Adres poczty elektronicznej (e-mail) Pełnomocnika: [email protected]
Możemy wypowiedzieć się w sprawie roszczenia dotyczącego naruszenia praw autorskich wobec naszych użytkowników za pomocą ogólnego zawiadomienia na Stronie, za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail znajdujący się w naszym archiwum, albo też za pomocą pisemnego powiadomienia wysłanego poleconą przesyłką ekspresową na adres znajdujący się w naszym archiwum.

6. Znaki towarowe
PlanMySite, logo Firmy oraz inne nazwy produktów i usług, a także slogany umieszczone na Stronie są znakami towarowymi Firmy, jej usługodawców oraz koncesjodawców i nie mogą być kopiowane, odwzorowywane ani użyte w całości lub częściowo bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Firmy albo właściwego posiadacza znaku towarowego. Nie możesz używać żadnych meta tagów ani innych „ukrytych tekstów”, wykorzystując przy tym „PolskiAdwokat.org” ani żadną inną nazwę, ani też nazw znaku towarowego, produktów czy usług Firmy bez uprzedniego pisemnego zezwolenia. Ponadto, wygląd i charakter Strony, włączając w to wszelkie nagłówki na stronie internetowej, grafikę tworzoną na zamówienie (custom graphics), ikony (button icons) oraz skrypty, są znakiem serwisu, znakiem towarowym oraz/albo wzorem użytkowym Firmy i nie mogą być kopiowane, odwzorowywane ani użyte w całości lub częściowo bez uprzedniego pisemnego zezwolenia. Wszystkie pozostałe znaki towarowe, zarejestrowane znaki handlowe, nazwy produktów i nazwy firm oraz logo wymienione na Stronie są własnością ich poszczególnych właścicieli.

7. Hiperłącza
Udzielamy Ci ograniczonego prawa do tworzenia na Stronie hiperłączy dla celów niekomercyjnych, pod warunkiem, że taki link nie przedstawia Firmy, żadnego z jej produktów ani usług, ani żadnego adwokata czy podmiotów będących dostawcami usług prawnych w sposób fałszywy, mylny, poniżający albo w innej formie zniesławiający i pod kolejnym warunkiem, że załączona strona nie zawiera żadnych materiałów przeznaczonych tylko dla dorosłych lub niezgodnych z prawem, albo innych materiałów, które są obraźliwe, zawierają szykany, albo w inny sposób są niewłaściwe. To ograniczone prawo może zostać odwołane, odebrane w każdej chwili. Nie możesz używać logo Firmy ani innego zastrzeżonego prawnie znaku graficznego Firmy w linku do niniejszej Strony bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Ponadto, nie możesz używać, stosować ramek ani technik kadrowania w celu dołączenia ich do znaków towarowych, samych znaków towarowych, logo ani innych zastrzeżonych prawnie firmowych informacji, włączając w to obrazki znajdujące się na Stronie, treść jakiegokolwiek tekstu, układ graficzny i projekty każdej z podstron, ani też formularzy znajdujących się na podstronach Strony bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Oprócz tego co wymienione powyżej, nie otrzymujesz żadnego prawa ani licencji przez domniemanie, zarzut prawny albo w inny sposób związany czy przynależny do jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego, albo prawa własności Firmy czy też którejkolwiek strony trzeciej.

Firma nie wysuwa roszczeń, nie zgłasza pretensji dotyczących i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość, treść, charakter czy wiarygodność stron internetowych należących do dostawcy zewnętrznego, a dostępnych poprzez hiperłącza umieszczone na Stronie albo na stronach internetowych udostępniających linki do Strony. Wymienione strony nie podlegają kontroli Firmy i Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej ze stron będącej odnośnikiem, ani za żaden link zawarty na stronie z odnośnikiem, ani też za weryfikację, zmiany, ani uaktualnienia tychże stron. Firma dostarcza takie linki jedynie jako udogodnienie dla Ciebie, a użycie jakichkolwiek linków nie pociąga za sobą przynależności, zatwierdzenia czy przyswojenia sobie przez Firmę jakiejkolwiek strony, ani też informacji zawartych na tejże stronie. Kiedy opuszczasz tę Stronę, powinieneś mieć świadomość, że nasze warunki, polityka i regulamin postępowania tam już nie obowiązują. Powinieneś zatem przejrzeć stosowne warunki, politykę i regulaminy postępowania, włączając w to praktyki dotyczące polityki prywatności i gromadzenia danych właściwe dla każdej strony, na którą wchodzisz z naszej Strony.

8. Usługi zwane Premium
PolskiAdwokat.org oferuje opcjonalnie usługi Premium, włączając w to reklamy. Poprzez wybór usługi Premium, zgadzasz się wnosić opłatę subskrypcyjną dla PlanMySite wyznaczoną dla tejże usługi. Opłata zostanie naliczona w dniu, kiedy Twója usługa Premium wejdzie w życie i będzie pokrywać korzystanie z usługi przez wyznaczony okres czasu. Miesięczne należności będą obciążały Twoją kartę kredytową na zasadzie powtarzających się płatności stałych, aż do chwili anulowania usługi. Usługi Premium inne niż reklama muszą być odwołane przez Ciebie przed kolejnym miesięcznym przedłużeniem usługi, aby zapobiec wystawianiu faktury za usługę Premium za następny miesiąc. Dla usług reklamowych, PlanMySite musi otrzymać pisemne zawiadomienie o Twojej rezygnacji na co najmniej trzydzieści (30) dni wcześniej przed datą miesięcznego odnowienia usługi, kiedy to pragniesz skutecznie unieważnić kampanię reklamową. Wszystkie polecenia anulowania usług reklamowych powinny być przesłane w formie pisemnej e-mailem ([email protected]) albo pocztą tradycyjną (na adres: Po Box 4184, Brick, NJ 08723 ATTN: Cancellations). Opłaty za usługi Premium nie mogą być dzielone na raty ani nie podlegają zwrotowi.

Jeśli zawiedzie Twoja forma płatności albo jeśli Twoje płatności są przeterminowane, PlanMySite zastrzega sobie prawo do zawieszenia albo rozwiązania z Tobą umowy dotyczącej usługi Premium. Wszelkie zawieszenia albo rozwiązania będą skutkować odwołaniem wszelkich programów promocyjnych odpowiednich dla Twoich usług Premium. Wyrażasz zgodę na przedłożenie na piśmie do PlanMySite wszelkich zarzutów i kwestii spornych dotyczących Twojego konta w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od tegoż zarzutu, w przeciwnym razie takie kwestie sporne będą uchylone, a zarzut stanie się przedawniony i nie będzie stanowił przedmiotu sporu.

9. Brak relacji na płaszczyźnie adwokat – klient
Informacje zamieszczone albo udostępnione na Stronie, albo poprzez nią, w tym miedzy innymi wszelkie odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii prawnych zamieszczone na PolskiAdwokat.org, informacje zawarte w Artykułach oraz wszelkie inne komentarze, opinie, rekomendacje, odpowiedzi, analizy, referencje, odniesienia albo treści, czy też informacje powiązane prawnie (występujące dalej pod wspólną nazwą: „Informacje Prawne”) nie mają na celu tworzenia relacji na płaszczyźnie adwokat – klient pomiędzy Tobą a adwokatem. Niniejsze Informacje Prawne są przeznaczone jedynie do ogólnych celów informacyjnych i powinny być wykorzystane jedynie jako punkt wyjścia do zwrócenia się w kwestiach prawnych. Nie powinny być traktowane w związku z Twoją konkretną kwestią prawną jako substytut w miejsce osobistej albo telefonicznej konsultacji z licencjonowanym adwokatem, posiadającym uprawnienia do praktyki w Twojej jurysdykcji i nie powinieneś opierać się na tychże Informacjach Prawnych. Oświadczasz, iż rozumiesz, że pytania i odpowiedzi albo też inne wpisy dokonane na Stronie, nie są poufne i nie są przedmiotem transakcji premiowej pomiędzy adwokatem a klientem.

Firma nie dokonuje wyboru, sprawdzenia, zatwierdzenia, aprobaty ani też nie ustala limitów, kto może zamieszczać Informacje Prawne, włączając w to tych, którzy wnoszą treści do Artykułów i Poradników Prawnych (zwanych dalej ”Współtwórcami”). Mianowanie kogoś na Współtwórcę na poszczególnych poziomach jest oparte wyłącznie na mierze wkładu wniesionego i rankingu użytkownika określającego przydatność tegoż wkładu i nie odzwierciedla poparcia czy aprobaty ze strony Firmy. Ponadto, mimo że rościmy sobie prawo do przeglądania recenzji, usuwania i edycji wszystkich treści zawartych na stronie, jednakże nie sprawdzamy stale, nie monitorujemy ani nie recenzujemy zawartości treści żadnych Informacji Prawnych. W konsekwencji nie mamy kontroli i nie dajemy gwarancji dotyczącej dokładności, adekwatności, przydatności, gruntowności, aktualności ani jakości żadnej z Informacji Prawnych, ani też kwalifikacji osób umieszczających te Informacje Prawne. PLANMYSITE NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ZOBOWIĄZANIA ZA ŻADNE INFORMACJE PRAWNE, NA KTÓRE NATYKASZ SIĘ NA TEJ STRONIE ALBO POPRZEZ NIĄ, A KAŻDE WYKORZYSTANIE I OPIERANIE SIĘ NA TYCHŻE INFORMACJACH PRAWNYCH JEST PODEJMOWANE PRZEZ CIEBIE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

10. Zrzeczenie się odpowiedzialności i oświadczenie odnośnie wykorzystania informacji zawartych na Stronie
NINIEJSZA STRONA, MATERIAŁY STRONY (WŁĄCZAJĄC W TO INFORMACJE PRAWNE) ORAZ USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE, W JAKIM SĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI BEZ UDZIELANIA ŻADNYCH GWARANCJI DORAŹNYCH I DOROZUMIANYCH, SPÓŁKA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DORAŹNYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI ZWYCZAJNEJ PRZYDATNOŚCI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CELÓW SPECYFICZNYCH, TYTUŁU I NIENARUSZENIA ODNOSZĄCYCH SIĘ DO TEJ INFORMACJI, TREŚCI CZY MATERIAŁÓW NA NINIEJSZEJ STRONIE. FIRMA NIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I NIE ZAPEWNIA, ŻE MATERIAŁY NA STRONIE, WŁĄCZAJĄC W TO INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE ORAZ USŁUGI SĄ DOKŁADNE, PEŁNE, WIARYGODNE, AKTUALNE CZY BEZBŁĘDNE. FIRMA NIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I NIE ZAPEWNIA, ŻE STRONA I JEJ SERWERY NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW ANI INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW.

Jako że Firma stara się dostarczać i umożliwia innym dostarczanie użytecznych informacji dotyczących adwokatów, usług prawnych i przepisów prawa, przyjmujesz do wiadomości, iż te informacje są zależne od zbiorów informacji i współuczestnictwa stron trzecich, że istnieją pewne immanentne zastrzeżenia dotyczące dokładności i aktualności tychże informacji oraz, że informacje o adwokatach jak i inne informacje mogą być niepełne i nieprecyzyjne (w tym między innymi wszelkie wykładnie prawne oraz recenzje tychże wykładni, a także Materiały Strony, takie jak Ranking i Informacje Prawne), oraz że informacje zawarte na Stronie mogą być nieaktualne i zawierać błędy, przeoczenia i błędne interpretacje informacji. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, iż Ranking i inne informacje zawarte w profilu adwokata, takie jak opis dziedziny praktyki adwokata, a także inne dane, streszczenia czy opisy na stronie, są oparte na danych uzyskanych przez albo dostarczonych do Firmy i mogą być niekompletne i niedokładne, oraz, że bazują na zautomatyzowanych interpretacjach tychże informacji zebranych przez albo dostarczonych do Firmy. Ani Informacje Prawne, ani żadne inne informacje zawarte na niniejszej Stronie albo udostępniane przez Usługi nie stanowią poparcia żadnego konkretnego adwokata, ani też nie są gwarancją jakości usług, kompetencji, kwalifikacji, doświadczenia, zasobności, charakteru, uczciwości, rzetelności, chęci współpracy ani żadnych innych osobistych ani zawodowych przymiotów adwokata. Nie są też one podstawą prognozy wyniku kwestii prawnej prowadzonej przez tegoż adwokata. Informacje zamieszczone na niniejszej Stronie mają na celu stanowić punkt wyjścia do zebrania informacji na temat kwestii prawnych oraz na temat adwokatów, którzy mogą być odpowiedni dla Twoich potrzeb prawnych, jednakże nie powinieneś polegać wyłącznie na tychże informacjach w czasie podejmowania decyzji o wynajęciu adwokata albo sposobie rozwiązania danej kwestii prawnej. Ponadto, powinieneś dokonać niezależnej weryfikacji trafności informacji, którą uzyskujesz na Stronie, zanim wykorzystasz tę informację, a także powinieneś zdobyć niezależne opinie o adwokatach, których bierzesz pod uwagę przy decyzji o wynajęciu któregoś. Akceptujesz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Twoje korzystanie z tej Strony, z Materiałów Strony oraz Usług, a także za określenie przydatności tychże oraz za skutki poniesione w rezultacie wynajęcia którekolwiek adwokata.

Dodatkowe informacje dotyczące Materiałów Strony, Usług, Artykułów, Poradników Prawnych, źródeł informacji wyświetlonych na Stronie oraz innych ważnych kwestii, są zawarte w treści Samej strony, włączając w to Często Zadawane Pytanie (FAQ) oraz Wytyczne dla społeczności użytkowników, a Ty potwierdzasz i wyrażasz zgodę, że Twoje użytkowanie niniejszej Strony oraz wszelkich informacji i funkcji na tej Stronie, jest świadome i podlega nie tylko niniejszemu Oświadczeniu zrzeczenia się odpowiedzialności i Warunkom Użytkowania Strony, ale także poprzez informacje i wyjaśnienia dostępne na tych niniejszych stronach.

FIRMA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY ANI ZANIEDBANIA W ŻADNEJ INFORMACJI, ANI W MATERIAŁACH ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W PROFILU ADWOKATA ALBO INFORMACJE PRAWNE. PONIEWAŻ FIRMA CZYNI STARANIA, ABY TWÓJ DOSTĘP DO STRONY I JEJ UŻYTKOWANIE BYŁY BEZPIECZNE, FIRMA NIE MOŻE OŚWIADCZYĆ I NIE OŚWIADCZA ANI NIE ZAPEWNIA, IŻ NINIEJSZA STRONA, JEJ SERWER (SERWERY) CZY JAKAKOLWIEK ZAWARTOŚĆ I MATERIAŁY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW, A ZATEM POWINIENEŚ KORZYSTAĆ Z LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA, ABY WYKRYĆ, ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED POBRANIEM I UNIESZKODLIWIĆ WIRUSY, PROGRAMY SZPIEGUJĄCE (SPYWARE), ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE (MALWARE) I INNE SZKODLIWE CZY W INNY SPOSÓB NIEPOŻĄDANE KOMPONENTY.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek lub wszystkich elementów oraz całości treści zawartej na Stronie i wszelkich Usług świadczonych za pośrednictwem niniejszej Strony w dowolnym czasie bez obowiązku informowania. Odnośnie do wszystkich adwokatów, kancelarii adwokackich albo innych dostawców usług prawniczych, albo do organizacji, instytucji edukacyjnych, sądów, stowarzyszeń, organizacji, publikacji, koncesji, akredytacji, klasyfikacji, ewaluacji, adnotacji, recenzji, produktów, usług, metod postępowania albo innych informacji, imiennie poprzez nazwę, zarejestrowanych znaków handlowych, znaków towarowych, producentów, dostawców i innych – nie stanowi ani nie implikuje i nie pociąga za sobą poparcia, sponsorowania ani poręczenia dla powyższych, ani powiązania tychże z Firmą.

11. Ograniczenie odpowiedzialności
W ŻADNYM WYPADKU ANI FIRMA, ANI ŻADEN Z JEJ FIRMOWYCH ODDZIAŁÓW, ANI TEŻ NIEZALEŻNI KONTRAHENCI, DOSTAWCY USŁUG CZY KONSULTANCI, ANI ŻADEN Z JEJ POSZCZEGÓLNYCH ZARZĄDCÓW, PRACOWNIKÓW CZY PRZEDSTAWICIELI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, UMYŚLNE, UKRYTE, CZY POŚREDNIE SZKODY, ANI ZA ŻADNE INNE SZKODY RÓŻNEGO RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI NASTĘPSTWA KWESTII PRAWNYCH, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ ZYSKÓW CZY UTRATĘ DANYCH ZARÓWNO PODCZAS DZIAŁANIA KONTRAKTU, POPRZEZ CZYN NIEDOZWOLONY (W TYM MIĘDZY INNYMI PRZYCZYNIENIE SIĘ DO POWSTANIA SZKODY POPRZEZ ZANIEDBANIE), JAK I INNE, WYNIKAJĄCE Z, ALBO W INNY SPOSÓB ODNOSZĄCE SIĘ DO, ALBO ZWIĄZANE Z JAKIMKOLWIEK SPOSOBEM UŻYTKOWANIA TEJ STRONY, JEJ USŁUG, TREŚCI, ALBO MATERIAŁÓW ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE LUB DOSTĘPNYCH POPRZEZ TĘ STRONĘ, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE SZKODY, STRATY CZY KRZYWDY SPOWODOWANE PRZEZ ALBO WYNIKAJĄCE Z UFNOŚCI UŻYTKOWNIKA WOBEC KTÓREJKOLWIEK INFORMACJI UZYSKANEJ OD FIRMY CZY Z TEJ STRONY, ALBO KTÓRE SĄ REZULTATEM BŁĘDÓW, ZANIEDBANIA, ZAWIESZENIA, USUNIĘCIA PLIKÓW ALBO E-MAILA, BŁĘDÓW UCHYBIEŃ, USTEREK, WIRUSÓW, OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU CZY TRANSMISJI, ALBO TEŻ JAKIEJKOLWIEK AWARII, USTEREK W DZIAŁANIU, BEZ RÓŻNICY CZY SĄ ONE, CZY TEŻ NIE SKUTKIEM WYPADKÓW LOSOWYCH, USTEREK ŁĄCZA, KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA ALBO NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO ARCHIWÓW FIRMY, PROGRAMÓW CZY USŁUG, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY, CZY TO W UMOWIE, RĘKOJMI, CZYNIE NIEDOZWOLONYM (W TYM MIĘDZY INNYMI POPRZEZ ZANIEDBANIE, ZARÓWNO CZYNNE, BIERNE ALBO IMPUTOWANE), ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAŁKOWITA, WZGLĘDNIE INNE ZAŁOŻENIE WYNIKAJĄCE ALBO ODNOSZĄCE SIĘ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DO UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY CZY MATERIAŁÓW ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE, NIE BĘDĄ PRZEKRACZAĆ OGÓLNEGO ODSZKODOWANIA, KTÓRE PONIESIESZ, JEŚLI MIAŁOBY TO W OGÓLE MIEJSCE, NA RZECZ FIRMY ZA DOSTĘP ALBO UŻYTKOWANIE STRONY, ALBO KORZYSTANIE Z USŁUG PLANMYSITE.

12. Treści stron trzecich
Firma i użytkownicy mogą dostarczać linki do stron internetowych i treści stron trzecich jako usługę dla zainteresowanych takimi odnośnikami i treścią, a Firma może umieszczać treści stron trzecich albo też zezwalać użytkownikom umieszczać ich zawartość czy też treści stron trzecich na Stronie, w tym miedzy innymi Informacje Prawne (ogólnie zwane dalej „Treściami Stron Trzecich”). Firma nie monitoruje ani nie sprawuje kontroli nad Treściami Stron Trzecich, ani nad stronami internetowymi Stron Trzecich. Firma nie wspiera ani nie zatwierdza żadnych Treści Stron Trzecich, ani stron internetowych Stron Trzecich i nie ręczy za ich dokładność i gruntowność. Firma nie składa oświadczenia ani nie ręczy za rzetelność wszelkich informacji tam zawartych oraz nie bierze na siebie obowiązku, aby aktualizować i recenzować jakiekolwiek Treści Stron Trzecich, ani też stron internetowych Stron Trzecich. Użytkownicy korzystają z tychże odnośników, Treści Stron Trzecich oraz stron internetowych Stron Trzecich na swoje własne ryzyko.

13. Usługi świadczone przez Strony Trzecie
Niniejsza Strona może także zawierać, dostarczać informacje dotyczące albo odnośniki do pewnych aplikacji oraz usług dostarczanych albo oferowanych przez strony trzecie (ogólnie zwane dalej „Usługami Stron Trzecich”), w tym między innymi usługi prawne i związane z prawem. Firma jest jedynie dostarczycielem informacji i nie jest serwisem przekazującym zlecenia oraz nie rekomenduje ani nie udziela szczególnego poparcia żadnej z Usług Stron Trzecich, a także nie monitoruje ani nie sprawuje władztwa nad Usługami Stron Trzecich. W związku z tym, Firma nie składa żadnego rodzaju oświadczeń ani zapewnień względem jakości, kompetencji, wartości, miarodajności, chęci współpracy, dokładności czy gruntowności tychże Usług Stron Trzecich, ani też względem konsekwencji z nich wynikających, oraz Firma nie przyjmuje odpowiedzialności ani zobowiązania za żadne Usługi Stron Trzecich, ani za działania czy też niepowodzenia w działaniu podmiotów dostarczających Usługi Stron Trzecich. Przyjmujesz na siebie pełną odpowiedzialność za Twoje użytkowanie tychże Usług Stron Trzecich, a Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej za korzystanie przez Ciebie z którejkolwiek z Usług Stron Trzecich. W zakresie, w jakim nie jest to ograniczone innymi postanowieniami niniejszej umowy, obrazy, informacje i usługi z Google Maps są świadczone przez Google, Inc. i ich wykorzystanie przez Ciebie jest podporządkowane obowiązującej umowie, dotyczącej warunków użytkowania podlegającej Google.

14. Reklama ogłoszenia i promocje
Firma może wprowadzać na Stronę reklamy ogłoszenia i promocje należące do stron trzecich. Twoje transakcje biznesowe oraz korespondencja, jak również uczestnictwo w promocjach reklamodawców innych niż Firma, a także warunki, zasady, poręczenia czy skargi powiązane z takimi transakcjami, pozostają całkowicie między Tobą a stroną trzecią. Firma nie bierze na siebie odpowiedzialności prawnej ani zobowiązań za żadne straty ani szkody poniesione na skutek którychkolwiek transakcji, albo na skutek obecności na Stronie tychże reklamodawców niezwiązanych z Firmą.

15. Ogłoszenia adwokatów i komunikacja z adwokatem
Adwokaci ponoszą całkowitą odpowiedzialność za gwarancję, iż wszelkie informacje czy ogłoszenia, które są przez nich zamieszczane lub wstawiane na stronie internetowej PolskiAdwokat.org (w tym miedzy innymi wszelkie informacje prawne), a także wszystkie sposoby komunikacji, przez które mogą zostać nawiązane kontakty z potencjalnymi klientami poprzez tę Stronę i Usługi, mają w pełni zastosowanie do odpowiednich przepisów dotyczących kodeksu etyki zawodowej, włączając w to te, dotyczące nieupoważnionej zawodowej praktyki prawnej oraz te, które regulują formę, sposób czy treść komunikacji z klientami, a także kwestię reklam i inne.

16. Wysyłanie i umieszczanie materiałów
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie materiały, w tym między innymi pytania, komentarze, recenzje, sugestie, pomysły, informacje zwrotne, plany, uwagi, oryginalne i twórcze materiały autorskie oraz inne informacje dostarczane przez Ciebie w formie e-maila albo inne opinie i wnioski w stosunku do Firmy, a także wszelkiego rodzaju wpisy na Stronie, są jawne, niepoufne i zostaną uznane za wyłączną własność Firmy. Firma posiądzie wyłączne prawa własności, włączając w to wszelkie prawa własności intelektualnej i będzie upoważniona do nieograniczonego korzystania i rozpowszechniania tychże materiałów w jakimkolwiek celu, reklamowym albo innym, bez honorowania czy wynagradzania Ciebie.

17. Treści wprowadzane przez użytkownika oraz inne usługi i obszary interaktywne
Niniejsza Strona zawiera obszary, w których użytkownicy mogą wprowadzać treści i informacje, włączając w to miedzy innymi rankingi i recenzje dotyczące współużytkowników i klientów, wiadomości, pytania i odpowiedzi dotyczące kwestii prawnych, poradniki prawne, komentarze, dane, teksty, fotografie, grafiki i inne materiały (zwane dalej „Treściami Użytkownika”) i może zawierać inne usługi i obszary interaktywne, w których Ty i strony trzecie mogą tworzyć, umieszczać, modyfikować albo gromadzić informacje, treści, materiały i inne pozycje na Stronie (zwane dalej „Obszarami Interaktywnymi”). Bierzesz na siebie całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za użytkowanie tychże Obszarów Interaktywnych i korzystasz z nich na własne ryzyko. Poprzez użytkowanie jakichkolwiek Obszarów Interaktywnych, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i stosowanie się do Wytycznych dla społeczności użytkowników, a ponadto zobowiązujesz się nie umieszczać, nie wysyłać, nie przekazywać, nie rozprowadzać, nie przechowywać, nie tworzyć ani nie publikować w żaden inny sposób poprzez Stronę żadnego z poniższych:

  1. Treści Użytkownika, które są niezgodne z prawdą, wprowadzają w błąd, są niezgodne z prawem, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, niemoralne, dwuznaczne, dręczycielskie, zawierające groźby, naruszające prywatność albo dobra osobiste, obelżywe, podżegające, podstępne albo w inny sposób uznawane za naganne, w tym między innymi wszelkie rekomendacje, wskazania poparcia, ranking albo recenzję adwokata, z którym nie miałeś nigdy bezpośrednich, osobistych doświadczeń w kontekście prawnym zawodowym albo jako klient takiego adwokata;
  2. Treści Użytkownika, które mogłyby stanowić, dostarczać wskazówki albo zachęcać do popełnienia przestępstwa, do naruszenia praw którejkolwiek strony, do naruszenia obowiązujących zasad etyki zawodowej, albo w jakikolwiek inny sposób powodować odpowiedzialność karną, albo naruszać którekolwiek lokalne, stanowe, krajowe czy międzynarodowe prawo;
  3. Treści Użytkownika, które mogą naruszyć jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawo autorskie, prawo własności intelektualnej albo inne firmowe prawa którejkolwiek strony. Poprzez zamieszczanie Treści Użytkownika oświadczasz i zapewniasz, że masz pełne prawo do rozpowszechniania i powielania tychże Treści Użytkownika, jak to zastrzeżono w Warunkach Użytkowania niniejszej strony;
  4. Treści Użytkownika, które podszywają się pod inną osobę albo podmiot, albo też w inny sposób fałszywie przedstawiają Twoje powiązania z daną osobą czy podmiotem;
  5. Niezamawiane promocje, kampanie polityczne, ogłoszenia albo nagabywania, w tym między innymi wszelkie reklamy usług prawnych, dostawców usług prawnych albo usług pomocy wyboru reprezentacji prawnej;
  6. Prywatne albo poufne informacje stron trzecich, w tym między innymi adresy, numery telefonu, adresy e-mail, numery ubezpieczenia społecznego (social security number) i numery kart kredytowych;
  7. Wirusy, programy szpiegujące (spyware), złośliwe oprogramowanie (malware), dane zniekształcone oraz inne szkodliwe, zakłócające spokój i destruktywne pliki.
  8. Wszelkie odpowiedzi, riposty, komentarze, opinie, analizy albo rekomendacje, do udzielania których nie jesteś stosownie upoważniony albo w inny sposób uprawniony; oraz
  9. Treści Użytkownika, które w wyłącznym osądzie Firmy są niewłaściwe, albo które ograniczają czy też powstrzymują inne osoby od użytkowania i przyjemnego spędzania czasu na Obszarze Interaktywnym albo na Stronie, albo też, które mogą narażać Firmę lub użytkowników na jakiekolwiek szkody czy odpowiedzialność karną każdego rodzaju.

Firma nie bierze żadnej odpowiedzialności i nie ponosi zobowiązań za żadne Treści Użytkownika umieszczone, przechowywane albo wysłane przez Ciebie, albo przez jakiekolwiek strony trzecie, za żadne straty czy szkody dotyczące tychże, a także Firma nie jest prawnie odpowiedzialna za żadne błędy, zniesławienie, oszczerstwa, pomówienia, zaniedbania, nieprawdę, treści nieprzyzwoite i pornograficzne albo bluźnierstwa, z którymi możesz się zetknąć. Użytkowanie Obszarów Interaktywnych odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko. Jako dostawca interaktywnych serwisów, Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypowiedzi, skargi, odpowiedzi, komentarze ani inne Treści Użytkownika wprowadzone przez użytkowników w jakiejkolwiek recenzji, rankingu, na forum oraz w pytaniach, odpowiedziach, poradniku prawnym, ani też na innych Obszarach Interaktywnych. Mimo iż Firma nie ma obowiązku przeglądania, edytowania czy monitorowania Treści Użytkownika umieszczonych na Obszarze Interaktywnym, Firma zastrzega sobie prawo i posiada absolutną swobodę działania w kwestii usuwania, przeglądania czy też edycji wszystkich Treści Użytkownika umieszczonych albo przechowywanych na Stronie i może tak postąpić w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Użytkowanie Obszarów Interaktywnych albo innych części niniejszej Strony z naruszeniem powyższych zasad, narusza Warunki Użytkowania i może skutkować między innymi wypowiedzeniem albo zawieszeniem Twoich praw do użytkowania Obszarów Interaktywnych oraz/albo tej Strony.

Jeśli umieszczasz Treści Użytkownika na Stronie, chyba że zostało przez nas ustanowione inaczej, zapewniasz Firmę i podmioty powiązane o niewyłącznym, wolnym od opłat licencyjnych, wieczystym, nieodwołalnym i w pełni podlegającym sublicencjonowaniu prawu do użytkowania, powielania, modyfikowania, przerabiania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia zeń prac pochodnych, rozprowadzania, przedstawiania wystawiania oraz wyświetlania tychże Treści Użytkownika na całym świecie we wszystkich mediach. Zapewniasz Firmę i podmiotom powiązanym oraz kolejnym licencjobiorcom prawo do użytkowania nazwy/nazwiska, które podajesz w powiązaniu z niniejszymi Treściami Użytkowania, jeśli dokonają takiego wyboru. Oświadczasz i zapewniasz, iż (a) posiadasz i kontrolujesz wszelkie prawa do Treści Użytkownika, które zamieściłeś albo w inny sposób dysponujesz prawem do umieszczania tychże Treści Użytkownika na Stronie oraz zapewniasz o przyznaniu praw wyszczególnionych w niniejszym piśmie; (b) Treści Użytkownika są dokładne i nie wprowadzają w błąd; a także (c) użytkowanie oraz zamieszczanie Treści Użytkownika, które dostarczasz, nie narusza Warunków Użytkowania Strony, a także nie narusza żadnych praw ani też nie będzie powodem krzywdy żadnej osoby, ani innego podmiotu.

18. Dane rejestracyjne i bezpieczeństwo konta
Uwzględniając użytkowanie Strony przez Ciebie, wyrażasz zgodę, aby (a) dostarczać dokładne, aktualne i kompletne informacje o sobie, tak jak to zostało wskazane w formularzu rejestracyjnym na Stronie (zwane dalej „Danymi Rejestracyjnymi”); (b) zachować bezpieczeństwo swojego hasła i danych identyfikacyjnych; (c) zachować i niezwłocznie aktualizować swoje Dane Rejestracyjne, a także wszelkie inne informacje, które dostarczasz Firmie, aby zachować ich dokładność, aktualność oraz gruntowność; oraz (d) przyjąć wszelkie ryzyko nieupoważnionego wstępu do Danych Rejestracyjnych, a także innych informacji, które dostarczasz Firmie. Ponadto oświadczasz, iż nie będziesz uzyskiwać dostępu oraz użytkować, ani też nie będziesz podejmować próby usiłowania wejścia czy użytkowania Strony, ani żadnego z jej działów przy użyciu tożsamości albo Danych Rejestracyjnych innej osoby.

19. Odszkodowanie
Wyrażasz zgodę, aby stawać w obronie, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Firmę, jej firmowe oddziały, niezależnych kontrahentów, dostawców usług i konsultantów, oraz jej poszczególnych zarządców, pracowników czy przedstawicieli, z tytułu wszelkich roszczeń, odszkodowań, kosztów, zobowiązań płatniczych i wydatków (włączając w to miedzy innymi uzasadnione honorarium adwokackie), wynikających albo powiązanych z jakimkolwiek elementem Treści Użytkownika, który zamieszczasz, przechowujesz albo w inny sposób przekazujesz na Stronę, albo za pomocą Strony, a także dotyczących Twojego użytkowania lub nieumiejętnego korzystania ze Strony czy Usług, w tym między innymi wszelkie realne albo możliwe procesy, żądania i roszczenia wynikające czy też odnoszące się do Treści Użytkownika, Twojego zachowania, naruszenia przez Ciebie Warunków Użytkowania, albo naruszenia praw stron trzecich.

20. Obowiązujące prawo i miejsce rozprawy
Niniejsze Warunki Użytkowania i Twoje użytkowanie tej strony są regulowane przez i wyjaśniane zgodnie z prawami stanu New Jersey, właściwymi i stosowalnymi dla aktów prawnych powstałych w celu całkowitej ich wykonywalności na terytorium stanu New Jersey (nawet jeśli korzystasz ze Strony spoza stanu New Jersey), bez uciekania się do jego miejsca i bez uwzględniania jego przepisów kolizyjnych. Wyrażasz zgodę odnośnie wszelkich sporów czy roszczeń niepodlegających pod sąd arbitrażowy (jak wyjaśniono dalej), aby wszelkie działania sądowne albo w kapitale powstałym z, albo odnoszące się do Strony lub Warunków Użytkowania, były wniesione tylko do stanowych albo federalnych sądów umiejscowionych w stanie New Jersey i niniejszym nieodwołalnie oraz bez zastrzeżeń wyrażasz zgodę i podporządkujesz się wyłącznej jurysdykcji tychże sądów.

21. Sąd arbitrażowy
Jeżeli nie ustanowiono inaczej, co w szczególności przedstawiono w tym ustępie, zarówno Ty jak i Firma wyrażacie zgodę, aby wszelkie sprawy sporne czy roszczenia wynikające albo dotyczące w jakikolwiek sposób niniejszych Warunków Użytkowania, albo naruszenie tychże, albo Strony oraz/lub Usług, były rozpatrywane wyłącznie przez sąd arbitrażowy administrowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association; the AAA), zgodnie z przyjętymi przez Stowarzyszenie Przepisami Arbitrażu Handlowego, a w przypadku sporu konsumenckiego, zgodnie z dodatkowymi procedurami i trybem postępowania Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowe (AAA) dotyczącego sporów konsumenckich (dalej zwanych ogólnie „Regułami AAA”), a orzeczenie sądu arbitrażowego wydane przez sędziego lub sędziów rozjemczych sądu arbitrażowego, może być złożone w każdym sądzie mającym tam jurysdykcję. Niezależnie od powyższego, do rozmiarów, które obie strony zgłaszają, iż w jakikolwiek sposób zostały naruszone albo pogwałcone prawa, albo zaistniała groźba naruszenia albo pogwałcenia prawa patentowego, prawa autorskiego, znaku towarowego albo prawa tajemnicy handlowej którejś ze stron, albo jeżeli Ty w jakikolwiek inny sposób naruszyłeś którąkolwiek z zasad dotyczących postępowania użytkownika wyszczególnionych w Ustępie 17 niniejszego dokumentu, wtedy strony przyznają, że sąd arbitrażowy nie jest wystarczającym środkiem prawnym i bez odstąpienia od prawnych środków odwoławczych zawartych w Warunkach Użytkowania, w każdym sądzie określonym w Ustępie 20 niniejszego dokumentu może być poszukiwana rekompensata umowna, albo inny rodzaj rekompensaty. Miejsce sądu arbitrażowego oraz wyznaczenie przydziału kosztów albo należnych opłat związanych z sądem arbitrażowym, będzie ustalone zgodnie z Regułami AAA. Do całkowitych rozmiarów dopuszczalnych przez obowiązujące prawo, żaden arbitraż ani roszczenie nie powinno być połączone z innym arbitrażem albo roszczeniem, ani też niedopuszczalne jest wniesienie pozwu grupowego do postępowania arbitrażowego. W żadnym przypadku roszczenie, działanie czy postępowanie sądowe wniesione przez Ciebie, a związane ze Stroną, nie powinno być wszczęte w okresie dłuższym niż dwa (2) lata od wystąpienia przyczyny roszczenia. W przypadku, kiedy jakikolwiek termin z Ustępu 21 (Sąd arbitrażowy) pozostaje w niezgodzie wobec obowiązującego prawa, tenże sporny termin powinien być automatycznie zmodyfikowany, aby spełniać takie warunki, a reszta Ustępu 21 pozostaje bez zmian.

22. Rozwiązanie umowy
Nie bacząc na Warunki Użytkowania Strony, Firma zastrzega sobie prawo, bez zawiadomienia i za jej wyłączną swobodą decyzji, zakończyć Twoje upoważnienie do użytkowania Strony oraz zablokować i uniemożliwić Ci dostęp do Strony i jej użytkowanie. Nie bacząc na powyższe, abonament usług Premium zostanie rozwiązany przez PlanMySite tylko w przypadku, kiedy zawiedzie Twoja forma płatności, Twoje płatności są przeterminowane, nie dotrzymasz umowy i dopuścisz się zaniedbania w postaci nieuregulowania należnych zobowiązań w ciągu dziesięciu (10) dni od momentu wysłania do Ciebie zawiadomienia o tym fakcie przez PlanMySite, albo też PlanMySite przestanie oferować usługi Premium.

23. Wypowiadalność
Jeśli którekolwiek postanowienie zawarte w Warunkach Użytkowania Strony będzie uważane za niezgodne z prawem, unieważnione prawnie albo z jakiegoś powodu niewykonalne, wtedy niniejsze postanowienie zostanie uznane za wypowiadalne z Warunków Użytkowania Strony i nie będzie miało wpływu na prawomocność i wykonalność pozostałych postanowień.

24. Pytania i dane kontaktowe
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące użytkowania Strony, pytania albo komentarze związane z samą Stroną lub jej treścią, prosimy o kontakt poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, albo kontakt telefoniczny pod numerem (877) 477-5787.

 

Zakres Praktyki

 
 

Partnerzy

Find a Lawyer
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym