Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Abstract of Title (Wyciąg z księgi wieczystej)

Historia prawa własności do nieruchomości, zawierająca wszystkie informacje na temat przeniesienia prawa własności (cesji), zbycia, obciążeń i wierzytelności oraz prawa zastawu. Dokument ten zwany jest także wyciągiem hipotecznym.

Accessory (Współwinny, współsprawca)

Osoba, która współuczestniczy w popełnieniu przestępstwa, zwykle jednak jest uznana za winną w mniejszym stopniu. Może to być też podżegacz, czyli osoba namawiająca innych do popełnienia przestępstwa.

Accident (Wypadek)

Nieprzewidziane wydarzenie losowe, nawet takie, które zostało spowodowane przez czyjeś zaniedbanie lub nieuwagę.

Accomplice (Współwinny, współsprawca)

Osoba, która współuczestniczy w popełnieniu albo usiłowaniu popełnienia przestępstwa, zwykle jednak jest uznana za winną w większym stopniu.

Accusation (Oskarżenie, akt oskarżenia)

Wniosek skierowany do sądu przeciwko osobie albo firmie. Oskarżyciel domaga się w nim uznania winy oskarżonego o popełnienie przestępstwa i wymierzenia odpowiedniej kary.

Accuse (Oskarżać)

Wnieść do sądu oskarżenie przeciwko osobie albo firmie.

Accused (Oskarżony, podsądny)

Osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa, wobec której toczy się postępowanie sądowe.

Acquit (Uniewinnić)

Oczyścić z zarzutów albo oddalić oskarżenie.

Action at law (Proces sądowy)

Postępowanie sądowe wszczęte przez jedną osobę przeciwko innej albo przeciwko firmie w celu uzyskania odszkodowania za doznaną krzywdę. Może być także rozpoczęte, aby zapobiec popełnieniu wykroczenia przez drugą stronę.

Action for (Sprawa sądowa, powództwo)

Wytoczenie komuś sprawy lub procesu, wniesienie powództwa przeciwko komuś. Na przykład: action for alimony (maintenance) – powództwo o alimenty; action for damages – postępowanie o odszkodowanie, proces o odszkodowanie; action for debt – powództwo o spłatę długu; action for libel – sprawa o zniesławienie.

Actionable (Zaskarżalny, podlegający zaskarżeniu)

Szkodliwe, niedozwolone zachowanie, które daje podstawę do rozpoczęcia dochodzenia na drodze sądowej.

Actus Reus

Znamiona czynu zabronionego, stanowiącego przestępstwo. Na czyn przestępczy składają się z dwa elementy: działanie, czyli popełnienie czynu zabronionego (actus reus) oraz zdolność rozpoznawania czynu zabronionego (mens rea).

Ad hoc

W tym celu, doraźnie.

Affidavit (Oświadczenie, deklaracja)

Pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą w obecności uprawnionego urzędnika, na przykład notariusza. Może także oznaczać zeznanie (w tym również pisemne) ze złożeniem przyrzeczenia.

Akredytywa, List kredytowy (Letter of credit)

Dokument określający warunki rozliczeń za pośrednictwem banku, mający zastosowanie jako instrument, który zabezpiecza interesy obu stron kontraktu.

Akt oskarżenia (Indictment)

Urzędowy zarzut popełnienia wykroczenia wystawiony przez sąd przysięgłych w oparciu o materiał dowodowy przedstawiony przez prokuratora.

Akt zrzeczenia się (Quitclaim Deed)

W transakcjach nieruchomościami; akt, który przenosi tytuł będący w posiadaniu lub mogący być w posiadaniu sprzedającego, który jednak nie gwarantuje prawomocności tego tytułu. Stąd też sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli tytuł okaże się wadliwy.

Akta sprawy (Brief)

Pisemny dokument przedstawiany w sądzie, który zawiera szczegóły sprawy sądowej. Może także oznaczać streszczenie sprawy przedstawione przez jedną ze stron procesu.

Aktywa (Assets)

Całość środków majątkowych osoby prywatnej albo spółki, do których zalicza się środki pieniężne (gotówkę), rachunki należności (wierzytelności), weksle do inkasa, papiery wartościowe, spis inwentarza, wartość firmy oraz nieruchomości.

Aneks, kodycyl (Codicil)

Uzupełnienie ostatniej woli spadkodawcy, nazywane także testamentem uzupełniającym.

Anticipatory breach (Naruszenie antycypacyjne)

Pogwałcenie umowy jeszcze przed wykonaniem świadczenia. Strona uznająca pewne działanie za naruszenie umowy, może dochodzić odszkodowania.

Apelacja (Appeal)

Procedura prawna polegająca na tym, że jedna ze stron procesu odwołuje się od wydanego wyroku sądowego i składa wniosek do sądu wyższej instancji o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Arbitraż, sąd polubowny (Arbitration)

Rozwiązywanie sporów prawnych przez stronę trzecią, na udział której zgodziły się obie strony, pozostające ze sobą w konflikcie. Strony postępowania arbitrażowego muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie decyzji sądu polubownego.

Armatura (Fixture)

Element nieruchomości, który jest do niej przytwierdzony albo w nią wbudowany w taki sposób, że jego usunięcie spowoduje uszkodzenie lub zniszczenie budynku. Prawo uznaje armaturę za część należącą do nieruchomości.

Arraignment (Postawienie w stan oskarżenia)

Wstępne stawienie się oskarżonego przed sądem, gdzie zostają odczytane zarzuty. Może także oznaczać dokument prawny wzywający pozwanego do sądu, aby odpowiedział na zarzuty zawarte w pozwie.

Articles of Incorporation (Statut spółki)

Zbiór podstawowych praw i zasad regulujących działanie spółki.

Attorney-Client Privilege (Tajemnica adwokacka)

Zobowiązanie adwokata wobec klienta do zachowania w tajemnicy i nieujawniania informacji przekazywanych mu w czasie kontaktów z klientem, kiedy to udziela pomocy prawnej albo prowadzi jego sprawę.

Audyt, nadzór (Audit)

Oficjalna, urzędowa kontrola sprawozdań finansowych, rachunków, ksiąg czy też jakości produkcji.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym