Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Wadliwy tytuł prawny (Bad Title)

Dokument prawny, który nie stanowi wystarczającego uzasadnienia do przeniesienia prawa własności.

Waiver (Zrzeczenie się)

Dobrowolna rezygnacja z określonego prawa, wynikająca z zawartej umowy.

Wanton (Bezmyślny)

Bezsensowny, lekkomyślny oraz niczym nieusprawiedliwiony.

Warrant (Nakaz)

Pisemne zalecenie lub rozporządzenie wydane przez oficjalny organ, na przykład zarządzenie sądowe nakazujące aresztowanie jakiejś osoby.

Warranty (Gwarancja, rękojmia)

Jeśli dotyczy nieruchomości, jest to dokument ze strony cedenta zaświadczający, iż przekaże on zapisaną w tytule posiadania nieruchomość nabywcy praw albo zadośćuczyni nabywcy innym gruntem, jeśli okaże się, że ktoś inny posiada większe uprawnienia do rzeczonej nieruchomości.

Wartość firmy (Good Will)

Aktywa firmy nabywane poprzez kontakty biznesowe z klientami. Choć s one wartościami niematerialnymi, można wykorzystać standardową rachunkowość w celu wypracowania z tych aktywów wartości pieniężnej.

Wartość netto (Net Worth)

Wartość aktywów własnych pomniejszona o wszelkie zobowiązania (pasywa).

Weksel własny (Promissory note)

Papier wartościowy, który został podpisany przez wystawcę i zawiera jego bezwarunkowe przyrzecznie zapłacenia określonej kwoty osobie wskazanej na tym wekslu lub okazicielowi weksla. Przy wekslu własnym, głównym dłużnikiem wobec odbiorcy weksla jest jego wystawca.

Werdykt, wyrok (Verdict)

Orzeczenie wydawane przez sędziego i ławę przysięgłych na koniec procesu sądowego.

Wezwanie do sądu, nakaz stawiennictwa (Summons)

Zawiadomienie dostarczone przez osobę upoważnioną przez sąd, informujące o uczestnictwie w procesie sądowym.

Wezwanie sądowe (Subpoena)

Pisemne wezwanie nakazujące stawiennictwo w sądzie.

Wielka ława przysięgłych (Grand Jury)

Zespół uprawnionych obywateli powołanych w celu rozstrzygnięcia, czy dowody są wystarczające, aby podtrzymać akt oskarżenia. W przeciwieństwie do małej ławy przysięgłych (petit jury), ta nie rozstrzyga o winie oskarżonego czy też jej braku. Wielka ława przysięgłych zbiera się, by zapoznać się z materiałami dowodowymi dostarczonymi przez prokuratora i zadecydować, czy są one wystarczające, by oskarżyć kogoś o popełnienie przestępstwa.

Wiza (Visa)

Oficjalna zgoda w postaci pieczątki w paszporcie, wydana przez urzędnika instytucji rządowej danego państwa, która zezwala posiadaczowi paszportu na wjazd do tego kraju. W większości przypadków, aby wjechać na teren Stanów Zjednoczonych, niezbędne jest otrzymanie wizy.

Właściwa procedura prawna (Due Process of Law)

wyróżniane są dwie procedury procesowe: 1. Procedural due process – przebieg czynności urzędowych, postępowania i protokołowania zgodny z obowiązującymi prawami i zasadami. 2. Substantive due process – szczególny tok postępowania sądowego, dotyczący zwykle prawa materialnego, gdzie żądania i wnioski sądu są związane z przepisami ustawowymi i wykonawczymi zgodnymi z interesem rządu oraz nie zawierają klauzuli, która prowadziłaby do nieuczciwego i krzywdzącego w świetle prawa traktowania osoby fizycznej.

Wniosek (Motion)

Pismo skierowane do sądu z prośbą o rozpoczęcie czynności prawnych w celu uzyskania postanowienia, orzeczenia lub decyzji.

Wniosek (Praecipe)

Pisemna prośba skierowana do sądu o wystawienie żądanego dokumentu.

Wniosek o uniewinnienie (Not Guilty Plea)

Wniosek oskarżonego, kiedy ten nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Wnioskodawca, powód (Claimant)

Osoba zgłaszająca roszczenie i domagająca się rozstrzygnięcia kwestii spornych, które zostały zawarte w powództwie.

Wspólna dzierżawa (Joint Tenancy)

Zespołowe gospodarowanie i zarządzanie nieruchomością przez co najmniej dwie osoby, które na podstawie pisemnego aktu urzędowego mają zapewnione pełne uprawnienia do korzystania z nieruchomości. Po śmierci jednego z dzierżawców, prawa majątkowe są przekazywane pozostałym w równych częściach.

Wspólnik etatowy (Salaried partner)

Osoba będąca wspólnikiem prawniczej spółki osobowej, która otrzymuje regularną pensję zamiast udziału w zyskach.

Wspólnota majątkowa (Community Property)

Wszelkie mienie, które jest wspólnie nabywane przez parę podczas trwania związku małżeńskiego.

Współdzierżawa (Tenancy in Common)

Rodzaj współdzierżawy nieruchomości przez co najmniej dwie osoby, posiadające równe albo nierówne udziały w tejże nieruchomości, ale bez prawa dzierżawy całego majątku w przypadku śmierci współdzierżawcy (survivorship).

Współsprawcy (Joint tortfeasors)

Co najmniej dwie osoby, których zaniedbanie doprowadziło do solidarnej odpowiedzialności za czyjąś krzywdę albo uszkodzenie ciała.

Współwinny, współsprawca (Accessory)

Osoba, która współuczestniczy w popełnieniu przestępstwa, zwykle jednak jest uznana za winną w mniejszym stopniu. Może to być też podżegacz, czyli osoba namawiająca innych do popełnienia przestępstwa.

Współwinny, współsprawca (Accomplice)

Osoba, która współuczestniczy w popełnieniu albo usiłowaniu popełnienia przestępstwa, zwykle jednak jest uznana za winną w większym stopniu.

Wstępne przesłuchanie, rozprawa wstępna (Preliminary Hearing)

Rozprawa sądowa, w trakcie której zostaje przedstawiony materiał dowodowy i są wysłuchane zeznania, ale nie kończy się ona wydaniem prawomocnego wyroku.

Wyciąg z księgi wieczystej (Abstract of Title)

Historia prawa własności do nieruchomości, zawierająca wszystkie informacje na temat przeniesienia prawa własności (cesji), zbycia, obciążeń i wierzytelności oraz prawa zastawu. Dokument ten zwany jest także wyciągiem hipotecznym.

Wykonawca testamentu (Executor/Executrix)

Osoba wyznaczona przez spadkodawcę do przeprowadzenia po jego śmierci wszelkich czynności oraz dopilnowania spełnienia warunków i wymagań zawartych w testamencie.

Wyłączne prawo (Exclusive right)

Wyłączne uprawnienia lub przywileje, które są prawnie chronione.

Wynajmujący (Lessor)

Właściciel nieruchomości albo innych dóbr, który za ich wynajem lub dzierżawę otrzymuje zapłatę wynikającą z umowy.

Wypadek (Accident)

Nieprzewidziane wydarzenie losowe, nawet takie, które zostało spowodowane przez czyjeś zaniedbanie lub nieuwagę.

Wyrok skazujący (Conviction)

Decyzja sądu dotycząca osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa, kiedy zostaje ono udowodnione.

Wyrok zaoczny (Default Judgment)

Wyrok w sprawie sądowej wydany przeciwko pozwanemu, kiedy ten nie pojawia się na rozprawach.

Występek (Misdemeanor)

Wykroczenie o mniejszej szkodliwości niż przestępstwo, zwykle karane grzywną, pracą społeczną albo innymi środkami innymi niż karą ograniczenia wolności wiezienia w zakładzie karnym.

Wywłaszczenie (Eminent Domain)

Prawo państwa i administracji do wywłaszczenia, czyli przejęcia nieruchomości lub majątku osoby prywatnej pod cele użyteczności publicznej. Konstytucja Stanów Zjednoczonych nakazuje, by osoba, która zostaje w ten sposób wywłaszczona, otrzymała słuszne odszkodowanie (just compensation).

Wyższość dowodów (Preponderance of the evidence)

Poziom dowodu w sprawach cywilnych; jedna ze stron procesu musi przedstawić dowody, które są bardziej sprawdzalne niż dowody dostarczone przez drugą stronę.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym