Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

U.S. Attorney (Okręgowy prokurator federalny)

Przedstawiciel rządu federalnego, który jest odpowiedzialny za ściganie, zaskarżanie i wnoszenie do sądu spraw będących przestępstwami federalnymi.

U.S. Attorney General (Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych)

Urzędnik stojący na czele Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (United States Department of Justice), odpowiednik ministra sprawiedliwości, odpowiedzialny za wszelkie sprawy prawne w rządzie federalnym, w tym sprawy cywilne.

Ubezpieczenie (Insurance)

Metoda ochrony, w której jedna ze stron zgadza się na zabezpieczenie drugiej strony w przypadku zniszczenia przedmiotu umowy, jego uszkodzenia albo utraty.

Ubogi (Indigent)

Osoba niezamożna, której nie stać na wynajęcie adwokata ani na poniesienie kosztów obrony w postępowaniu karnym.

Ugoda (Settlement)

Rozstrzygnięcie kwestii spornej i dojście do porozumienia pomiędzy stronami przed ostatecznym werdyktem sądu.

Ugoda sądowa (Plea Bargaining)

Porozumienie zawarte pomiędzy prokuratorem a oskarżonym o popełnienie przestępstwa, obejmujące określone zarzuty i wyrok za ich popełnienie, podjęte w celu rozstrzygnięcia i zakończenia postępowania sprawy bez procesu.

Ujawnienie (Discovery)

Przedprocesowa procedura, w trakcie której każda ze stron postępowania wnosi o udostępnienie stosownych informacji i dowodów przez drugą stronę. Strony muszą udostępnić żądane informacje i dowody albo przedstawić sądowi stosowny powód, dla którego nie mogą tego zrobić.

Ułaskawienie (Clemency)

Procedura polegająca na częściowym złagodzeniu albo całkowitym darowaniu kary ustanowionej wyrokiem sądu.

Umowa o niekonkurowaniu (Covenant not to Compete)

Oficjalne zobowiązanie podpisane przez dwie strony, wyrażające ich zgodę na powstrzymanie się przez ustalony czas od prowadzenia działalności konkurencyjnej na danym terenie.

Umowa o separacji (Separation Agreement)

Umowa zawarta w przypadku separacji pary małżeńskiej, określająca warunki podziału majątku, wysokość alimentów itd.

Umowa przedmałżeńska, intercyza (Prenuptial Agreement)

Umowa podpisana przez parę przed zawarciem związku małżeńskiego, w której określone są warunki podziału majątku na wypadek rozwodu.

Unconscionable (Horrendalny)

Termin określający kontrakt, który jest tak bardzo nierozsądny i niedorzeczny, biorąc pod uwagę interesy jednej ze stron, że świadczenie tego kontraktu wydaje się niewykonalne.

Underwrite (Poręczać)

Zabezpieczyć finansowe zobowiązania zapisane w kontrakcie. W kontekście ubezpieczenia oznacza to np. wypłacenie odszkodowania na wypadek śmierci. W kontekście papierów wartościowych oznacza rozprowadzenie nowo emitowanych akcji, obligacji, listów zastawnych, czeków, weksli itp.

Undue Influence (Bezprawny nacisk, zastraszanie)

Nadmierna i przesadna presja w stosunku do spadkodawcy albo ofiarodawcy w celu wymuszenia na nim unieważnienia testamentu albo rezygnacji z przekazania darowizny.

Unfair Competition (Nieuczciwa konkurencja)

Świadome wprowadzenie klientów w błąd w celu przekonania ich, że wybrana firma posiada większą renomę niż inne tego samego typu.

Unieważnienie (Vacate)

Orzeczenie sądu wyższego szczebla o uchyleniu decyzji sądu niższego szczebla.

Unieważniony (Void)

Termin odnoszący się zwykle do umów, kontraktów, układów itd. Oznacza, że dłużej nie są już one prawomocne, wykonalne ani egzekwowane.

Unieważniony proces (Mistrial)

Sprawa sądowa, która zakończyła się z powodu pomyłki albo nieprawidłowego przebiegu procesu i dlatego została uznana za nieważną. Może także oznaczać zakończenie sprawy sądowej z powodu braku możliwości jej kontynuowania lub dlatego, że jej kontynuowanie mogłoby być niesprawiedliwe dla jednej ze stron.

Uniewinnić (Acquit)

Oczyścić z zarzutów albo oddalić oskarżenie.

Uniform Commercial Code UCC

Jednolity kodeks handlowy obowiązujący w całych Stanach Zjednoczonych, regulujący przepisy dotyczące sprzedaży i transakcji handlowych.

Unjust Enrichment (Bezpodstawne wzbogacenie)

Termin związany z prawem zobowiązań (contract law). Dotyczy sytuacji, kiedy jedna strona umowy uzyskuje nadzwyczajne korzyści finansowe kosztem drugiej strony. Strona, wobec której postawiono zarzut o bezpodstawne wzbogacenie, może zostać zobowiązana do wypłacenia rekompensaty drugiej stronie.

Ustawa o oszustwach (Statute of Frauds)

Ustawa określająca wymagania dotyczące ważności zawieranych umów. Stanowi ona, że pewne umowy, np. dotyczące gruntów, sprzedaży niektórych towarów czy przyrzeczenia zawarcia małżeństwa, mogą zostać uznane za nieważne, jeśli nie są sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez obie strony.

Usury (Lichwa)

Niezgodne z prawem nakładanie zbyt wygórowanych stóp procentowych na czyjeś zadłużenie czy zobowiązania finansowe.

Użytkownik dożywotni (Life tenant)

Osoba, która posiada prawo do dożywotniego użytkowania nieruchomości.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym