Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Tajemnica adwokacka (Attorney-Client Privilege)

Zobowiązanie adwokata wobec klienta do zachowania w tajemnicy i nieujawniania informacji przekazywanych mu w czasie kontaktów z klientem, kiedy to udziela pomocy prawnej albo prowadzi jego sprawę.

Tajemnica lekarska (Physician-Patient Privilege)

Reguła dowodowa, która uniemożliwia lekarzowi składanie zeznań dotyczących rozmów z pacjentem, prowadzonych w trakcie badania. Zasada ta pozwala ludziom na szczerość i otwartość w kontakcie z lekarzem.

Tajemnica spowiedzi (Priest-Penitent Privilege)

Zasada mówiąca, że rozmowa pomiędzy księdzem a penitentem podczas spowiedzi zostaje objęta specjalnym przywilejem i niedopuszczalna jako dowód w sądzie.

Taking the Fifth

Potoczne określenie prawa stanowiącego, iż oskarżony w procesie karnym nie musi sam siebie obciążać. Prawo to zostało zagwarantowane w piątej poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Tenancy (Dzierżawa)

Prawo dzierżawcy do dysponowania majątkiem albo poprzez umowę dzierżawy, albo poprzez tytuł prawny.

Tenancy by the Entireties

Wspólne dzierżawienie nieruchomości przez męża i żonę, którzy w oczach prawa uważani są razem za osobę prawną. Żadne ze współmałżonków nie może przenieść prawo własności bez zgody drugiego. Współmałżonek pozostały przy życiu przejmuje kontrolę nad całością nieruchomości.

Tenancy in Common (Współdzierżawa)

Rodzaj współdzierżawy nieruchomości przez co najmniej dwie osoby, posiadające równe albo nierówne udziały w tejże nieruchomości, ale bez prawa dzierżawy całego majątku w przypadku śmierci współdzierżawcy (survivorship).

Testator, Testatorka (Testator, Testatrix)

Osoba sporządzająca testament.

Testimony (Oświadczenie)

Zeznanie złożone pod przysięgą.

Tytuł prawny (Title)

Tytuł własności do majątku, w tym także do użytkowania i dysponowania tym majątkiem; dokument sporządzony na piśmie potwierdzający ten tytuł.

Title Search (Badanie stanu prawnego nieruchomości)

Procedura polegająca na analizie ciągu dokumentów dotyczących kolejnych posiadaczy tytułu nieruchomości, w tym także obciążenia danej nieruchomości, przewłaszczenia i hipoteki.

Tort (Delikt, czyn niedozwolony)

Zdarzenie, za które prawo czyni kogoś odpowiedzialnym. Naruszenie lub niedopełnienie obowiązków, które skutkują szkodą lub obrażeniem i w stosunku do których stosuje się środek zaskarżenia.

Trademark (Znak towarowy)

Nazwa, symbol lub logo, które są niepowtarzalnym elementem produktu, odróżniającym go od produktów konkurencji. Znak towarowy jest używany, aby potwierdzić autentyczność danego produktu. Po przejściu odpowiedniej procedury kwalifikacyjnej, może on zostać zarejestrowany przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (the U.S. Patent and Trademark Office).

Trial (Proces sądowy, sprawa sądowa)

Odbywająca się przed organem sądowym procedura rozwiązywania sporów pomiędzy dwiema stronami w sprawach cywilnych lub karnych. Zgodnie z obowiązującym prawem, w czasie trwania procesu przedstawiony zostaje materiał dowodowy, a sprawa kończy się rozstrzygnięciem.

Trust (Zarząd powierniczy)

Konstrukcja prawna stosowana wobec odłożonych środków pieniężnych albo majątku danej osoby lub spółki, zarządzanych na ich rzecz przez inną osobę lub spółkę.

Trust Company (Spółka powiernicza)

Spółka zajmująca się świadczeniem usług w charakterze powiernika.

Trust Fund (Fundusz powierniczy)

Fundusz, którego majątek jest zarządzany przez powiernika. Powiernik tak lokuje powierzone mu pieniądze, by pomnażać zgromadzone środki uczestników funduszu, czyli inwestorów.

Trustee (Powiernik)

Osoba fizyczna albo spółka, która ma w posiadaniu tytuł prawny do własności majątku w zarządzie powierniczym, co powinno przynieść zysk beneficjentowi będącemu stroną trzecią. Ma także obowiązek powierniczy wobec tego beneficjenta.

Tytuł posiadania (Deed)

Dokument prawny regulujący stan posiadania nieruchomości oraz opisujący dokładnie daną nieruchomość.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym