Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Real Estate, Real Property (Nieruchomość)

Mienie nieruchome, na które składają się grunt i wszelkie budowle na tym gruncie, trwale z nim związane.

Reasonable Care (Należyta staranność)

Staranność i uwaga wymagane przy wykonywaniu różnego rodzaju czynności, np. przy wypełnianiu warunków umowy zawartej przez strony.

Recklessness (Zamiar ewentualny, lekkomyślność)

Świadome, popełnione z premedytacją, samowolne zlekceważenie lub zignorowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zależności od okoliczności.

Referendum

Poddanie jakiejś propozycji pod głosowanie powszechne w celu jej zatwierdzenia.

Refinansowanie (Refinancing)

Spłacenie istniejących długów pieniędzmi pochodzącymi z nowo zaciągniętych zobowiązań finansowych, mających jednak niższe oprocentowanie.

Regulamin, statut (Bylaws)

Zasady i przepisy przyjęte przez organizację albo spółkę, które dokładnie i szczegółowo określają powinności i obowiązki członków lub pracowników danej instytucji.

Rejestr, Wokanda (Docket)

1. (Rejestr) – streszczenie najważniejszych działań w sądzie, dotyczących jakiejś sprawy, od początku jej trwania do zakończenia. 2. (Wokanda) – kalendarium spraw sądowych, które mają być przeprowadzone w określonym terminie.

Release on Own Recognizance

Zwolnienie osoby z aresztu przed rozpoczęciem rozprawy na jej pisemne zobowiązanie do stawiennictwa na rozprawie, ale bez wpłacania kaucji.

Reliance (Zaufanie)

Opieranie decyzji i działań oraz poleganie na umowie, którą uważa się uczciwą i dobrze przemyślaną.

Remainder (Pozostałość majątku)

Część masy spadkowej pozostałej po zmarłym i zapisanej w testamencie, która nie została jeszcze rozdysponowana.

Remand (Odesłać)

Termin stosowany przy apelacjach, kiedy sąd apelacyjny decyduje, by przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Może także dotyczyć odesłania więźnia do aresztu śledczego.

Remedy (Zadośćuczynienie)

Działanie w celu naprawienia wyrządzonej krzywdy albo odszkodowanie pieniężne, które stanowi rekompensatę wyrównującą poczynione szkody.

Reply (Odpowiedź)

Reakcja strony powództwa na argumenty i kontrpozew pozwanego.

Residence (Miejsce zamieszkania)

Miejsce, w którym aktualnie mieszka dana osoba, zwykle dotyczy zamieszkania przez dłuższy czas.

Reszta spadkowa (Residuary Estate)

Majątek spadkowy, który pozostał po spłaceniu wszelkich długów i należności po zmarłej osobie.

Respondent (Pozwany)

Osoba fizyczna albo prawna, która staje jako podsądny w procesie cywilnym, postępowaniu rozwodowym, sądzie dla nieletnich albo innych sprawach sądowych.

Restytucja (Restitution)

W prawie zobowiązań oznacza rodzaj odszkodowania, które strona winna niedotrzymania warunków umowy wypłaca stronie poszkodowanej. Zwykle wysokość restytucji wynosi tyle, ile zyskałaby strona pokrzywdzona, gdyby warunki umowy zostały dotrzymane.

Restraining Order (Nakaz ograniczający)

Nakaz sądowy zmuszający osobę fizyczną albo prawną do zaprzestania wykonywania pewnych praktyk.

Retainer (Zaliczka)

Wynagrodzenie adwokata płacone z góry, przed wykonaniem usługi.

Roszczenie wzajemne (Cross-claim)

Żądanie lub roszczenie wniesione przez stronę w sprawie sądowej przeciwko innej osobie występującej jako współuczestnik sprawy, na przykład: oskarżony wnosi pozew lub roszczenie wobec współoskarżonego.

Rozporządzenie (Ordinance)

Ustawa lub inny przepis wydane przez władze lokalne albo miejskie.

Rozwiązanie (Dissolution)

Zakończenie albo zerwanie kontraktu, układu biznesowego albo związku partnerskiego.

Rozwód (Divorce)

Rozwiązanie związku małżeńskiego na podstawie wyroku sądu.

Rozwód bez orzekania o winie (No-fault Divorce)

Rozwiązanie związku małżeńskiego za zgodą obu małżonków, bez potrzeby wskazywania osoby winnej rozpadu związku.

Ruchomość, majątek ruchomy (Chattel)

Każda rzecz należąca do majątku osobistego, która nie jest nieruchomością. Innymi słowy: majątek, który nie jest na stałe połączony czy związany z nieruchomością.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym