Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Pain and suffering (Ból i cierpienie)

Urazy fizyczne, psychiczne i emocjonalne, za które dana osoba fizyczna może domagać się odszkodowania w sprawie o czyn niedozwolony, czyli delikt.

Papiery wartościowe (Securities)

Dokumenty takie jak aukcje, obligacje lub weksle, przedstawiające udziały w spółce albo jej zadłużenie.

Paralegal

Pracownik kancelarii prawnej, który sam nie posiada uprawnień do prowadzenia praktyki, ale pomaga w pracy prawniczej.

Parental liability (Odpowiedzialność materialna rodziców za szkody wyrządzone przez dzieci)

Ustalona suma pieniędzy, do wysokości której rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za czyny swoich dzieci. Tylko niektóre stany mają prawa regulujące tę odpowiedzialność cywilną, a wysokość zobowiązań płatniczych może się różnić między stanami.

Parol Evidence Rule (Zasada dowodu z przesłuchania)

Zasada dotycząca umów i kontraktów, która stanowi, że dowód z przesłuchania pozostający w sprzeczności z warunkami umowy, nie może zmienić, interpretować ani negować warunków tej umowy, jeżeli została ona sporządzona na piśmie.

Parole (Zwolnienie warunkowe)

Wcześniejsze zwolnienie z wiezienia, wiążące się z pozostaniem pod częściowym nadzorem kuratora.

Podział (Partition)

W prawie nieruchomości oznacza podział danej nieruchomości, będącej przedmiotem wspólnego posiadania. Dzieje się to na podobnych zasadach, co podział wśród dzierżawców. Ogólnie oznacza sytuację, kiedy cała nieruchomość zostaje sprzedana, a przychód ze sprzedaży rozdzielony pomiędzy uprawnionych, zamiast fizycznego podziału tejże nieruchomości między uprawnione osoby.

Partnership (Spółka cywilna, osobowa)

Typ spółki z udziałem co najmniej dwóch osób. Współpartnerzy dzielą się otwarcie zyskami spółki, ale odpowiadają majątkiem osobistym za wierzytelności i zobowiązania spółki.

Party (Strona)

Osoba fizyczna albo prawna, która jest powodem albo pozwanym w procesie sądowym.

Prawo patentowe (Patent)

Prawo przysługujące posiadaczowi patentu, które zabrania innym osobom fizycznym lub prawnym zarobkowego bądź zawodowego użytkowania danego wynalazku przez określony czas.

Patent Infringement (Naruszenia prawa patentowego)

Użytkowanie wynalazku podlegającego prawu patentowemu bez zgody posiadacza patentu.

Pełne prawo własności (Clear Title)

Prawo własności do jakiejś rzeczy, które nie jest obciążone żadnymi prawnymi ani finansowymi zobowiązaniami, uniemożliwiającymi sprzedaż tej rzeczy.

Pełnomocnictwo (Power of Attorney)

Dokument, który daje upoważnienie danej osobie do działań w imieniu innej osoby. Rozróżnia się pełnomocnictwo ogólne i rodzajowe.

Pełnomocnik, Pełnomocnictwo (Proxy)

1. (Pełnomocnik) – osoba lub instytucja posiadające uprawnienia do reprezentowania kogoś lub świadczenia usług w jego imieniu. 2. (Pełnomocnictwo) – dokument nadający takie uprawnienia.

Perjury (Krzywoprzysięstwo)

Czyn przestępczy polegający na umyślnym składaniu fałszywego oświadczenia albo fałszywych zeznań pod przysięgą. Wypowiedź taka musi być istotna dla sprawy i z nią powiązana.

Personal property (Mienie osobiste)

Wszystkie rzeczy poza gruntem będące w czyimś posiadaniu, majątek ruchomy.

Petent, wnioskodawca, powód (Petitioner)

Osoba, która składa wniosek do sądu o zaspokojenie swoich roszczeń.

Physician-Patient Privilege (Tajemnica lekarska)

Reguła dowodowa, która uniemożliwia lekarzowi składanie zeznań dotyczących rozmów z pacjentem, prowadzonych w trakcie badania. Zasada ta pozwala ludziom na szczerość i otwartość w kontakcie z lekarzem.

Piercing the Corporate Veil (Odpowiedzialność przebijająca)

Termin corporate veil, czyli zasłona korporacyjna, to inaczej rozdział pomiędzy spółką a jej akcjonariuszami, który oznacza brak osobistej odpowiedzialności akcjonariuszy spółki za jej długi. Jednak w pewnych szczególnych przypadkach prawo pomija tę strukturę i nakłada na akcjonariuszy odpowiedzialność majątkową za działania spółki. Praktyka taka nazywana jest odpowiedzialnością przebijającą.

Pisemne oświadczenie stron (Pleadings)

Oficjalne oświadczenie na piśmie, które przedstawia stanowiska obu stron w danej sprawie sądowej, czyli żądanie powoda lub odpowiedź pozwanego.

Powód (Plaintiff)

Strona skarżąca w sądowym procesie cywilnym.

Plea Bargaining (Ugoda sądowa)

Porozumienie zawarte pomiędzy prokuratorem a oskarżonym o popełnienie przestępstwa, obejmujące określone zarzuty i wyrok za ich popełnienie, podjęte w celu rozstrzygnięcia i zakończenia postępowania sprawy bez procesu.

Podlegający unieważnieniu (Voidable)

Kontrakt, który może zostać zatwierdzony albo odrzucony przez jedną ze stron.

Podstawa roszczenia (Cause of Action)

Zaistniały fakt lub wydarzenie, które mogą stanowić powód do rozpoczęcia sprawy sądowej. Termin ten, zwany także przesłanką do wniesienia powództwa, jest swego rodzaju skargą na pogwałcenie praw i może być podstawą do rozpoczęcia postępowania prawnego.

Poręczać (Underwrite)

Zabezpieczyć finansowe zobowiązania zapisane w kontrakcie. W kontekście ubezpieczenia oznacza to np. wypłacenie odszkodowania na wypadek śmierci. W kontekście papierów wartościowych oznacza rozprowadzenie nowo emitowanych akcji, obligacji, listów zastawnych, czeków, weksli itp.

Poręczenie majątkowe (Bail Bond)

Zobowiązanie podpisane przez oskarżonego (podsądnego) dotyczące wpłacenia kaucji pieniężnej w celu zwolnienia go z aresztu. Poręczenie majątkowe stanowi zabezpieczenie i gwarancję stawiennictwa oskarżonego w sądzie, kiedy nadejdzie termin rozprawy.

Poręczenie, rękojmia (Guaranty)

Przyrzeczenie spłaty długu zaciągniętego przez daną osobę.

Posiadanie (Possession)

Bycie właścicielem majątku osobistego lub nieruchomości albo prawo do dysponowania nimi.

Posiedzenie sądu (Hearing)

Procedura sądowa, w trakcie której sędzia i ława przysięgłych wysłuchują stron i rozpatrują dowody.

Postanowienie umowne (Stipulation)

Porozumienie zawarte między stronami przeciwnymi przed rozpoczęciem procesu, dotyczące ustalenia pewnych faktów, które nie będą już poruszane w trakcie rozprawy.

Postawić w stan oskarżenia / Zakwestionować prawdomówność (Impeach)

1. (Postawić w stan oskarżenia) – termin ten dotyczy zwykle urzędników państwowych i oznacza oskarżenie takiego urzędnika o nadużycia i działania niezgodne z prawem w czasie sprawowania urzędu. 2. (Zakwestionować prawdomówność świadka) – sprzeciwić sie zeznaniom świadka albo zdyskredytować go.

Postawienie w stan oskarżenia (Arraignment)

Wstępne stawienie się oskarżonego przed sądem, gdzie zostają odczytane zarzuty. Może także oznaczać dokument prawny wzywający pozwanego do sądu, aby odpowiedział na zarzuty zawarte w pozwie.

Postępowanie niezgodne z etyką zawodową (Malpractice)

Naruszenie obowiązków służbowych, brak umiejętności albo zaniedbanie w zakresie obowiązków służbowych. Termin ten ma zwykle zastosowanie w odniesieniu się do lekarzy, prawników i księgowych.

Postnuptial Agreement (Małżeńska umowa majątkowa, intercyza)

Umowa zawarta między współmałżonkami, dotycząca podziału majątku każdego z nich na wypadek śmierci lub rozwodu.

Poświadczenie autentyczności testamentu (Probate)

Procedura polegająca na potwierdzeniu, że testament jest prawdziwy i na jego zatwierdzeniu.

Poszlaka, dowód poszlakowy (Circumstantial Evidence)

Wszelkie materiały dowodowe, które nie odnoszą się bezpośrednio do faktów i przypuszczeń związanych z daną sprawą sądową, ale które w sposób pośredni potwierdzają najważniejsze tezy dowodowe.

Potracenia małżeńskie (Marital Deduction)

Federalna ulga podatkowa dla małżonków stosowana wtedy, kiedy majątek jednej osoby jest przenoszony na drugą.

Powiadomienie (Notice)

Urzędowe zawiadomienie o postępowaniu sądowym.

Powiernik (Fiduciary)

Osoba, wobec której ktoś inny ma szczególne zaufanie. Prawo nakłada na powiernika rygorystyczne zobowiązania, by interesy i dobro tej drugiej osoby przedkładał zawsze nad swoje własne.

Powiernik (Trustee)

Osoba fizyczna albo spółka, która ma w posiadaniu tytuł prawny do własności majątku w zarządzie powierniczym, co powinno przynieść zysk beneficjentowi będącemu stroną trzecią. Ma także obowiązek powierniczy wobec tego beneficjenta.

Powód, skarżący (Complainant)

Osoba, która składa powództwo w sądzie.

Powództwo cywilne (Civil Act)

Każda sprawa sądowa, która nie jest uważana za sprawę karną.

Powództwo, roszczenie (Claim)

Żądanie rozstrzygnięcia kwestii spornej albo zasądzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną składającemu roszczenie.

Powództwo, skarga (Complaint)

Dokument, którego złożenie w sądzie rozpoczyna postępowanie sądowe. W sprawach cywilnych powództwo zawiera opis roszczenia oraz sposób zadośćuczynienia. W sprawach karnych natomiast, wniosek taki, z przedstawionym w nim wstępnym oskarżeniem, może zostać zgłoszony do sądu albo na policję.

Pozew grupowy (Class Action)

Sprawa sądowa z powództwa cywilnego, gdzie stroną wnoszącą pozew jest grupa ludzi, których łączy ten sam problem prawny albo chęć dochodzenia roszczeń wobec jednej i tej samej strony pozwanej.

Pozostałość majątku (Remainder)

Część masy spadkowej pozostałej po zmarłym i zapisanej w testamencie, która nie została jeszcze rozdysponowana.

Pozwany (Respondent)

Osoba fizyczna albo prawna, która staje jako podsądny w procesie cywilnym, postępowaniu rozwodowym, sądzie dla nieletnich albo innych sprawach sądowych.

Pozwany, oskarżony (Defendant)

W procesie karnym jest to osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa, natomiast w procesie z powództwa cywilnego – osoba, przeciwko której toczy się postępowanie.

Praecipe (Wniosek)

Pisemna prośba skierowana do sądu o wystawienie żądanego dokumentu.

Prawa Mirandy (Miranda Warnings)

Prawa, które przed przesłuchaniem lub aresztowaniem policja musi przeczytać każdemu obywatelowi, gdyż w przeciwnym przypadku zeznania takie mogą być uznane przez sąd za nieważne. Brzmią one następująco: „Masz prawo zachować milczenie. Wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko tobie. Masz prawo do adwokata podczas przesłuchania, a jeżeli cię na niego nie stać, zapewnimy ci adwokata z urzędu”.

Prawa obywatelskie (Civil Rights)

Osobiste prawa i przywileje każdego obywatela, zagwarantowane przez prawo konstytucyjne, federalne i stanowe. Zapewniają one między innymi możliwość swobodnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym danego stanu.

Prawdopodobieństwo winy (Probable Cause)

Określenie na działanie policji. Aby podejrzany mógł być aresztowany zgodnie z prawem, policja musi mieć uzasadnione podstawy do aresztowania. Jeśli w czasie przesłuchania sędzia uzna, że nie zaistniało prawdopodobieństwo winy, aresztowanie może zostać uznane za niegodne z prawem, a podejrzany będzie zwolniony z aresztu.

Prawo autorskie (Copyright)

Termin określający prawo chroniące autora przed nielegalnym kopiowaniem i rozpowszechnianiem jego dzieła. Prawo to formułuje także uprawnienia autora do decydowania o użytkowaniu tegoż dzieła i czerpania z niego korzyści majątkowych.

Prawo cywilne (Civil law)

System prawny ustanowiony przez państwo, mający regulować stosunki cywilnoprawne w tym państwie. Dziedzina prawa zajmująca się wszelkimi sprawami niepodlegającymi pod prawo karne.

Prawo do kontaktów (Visitation Rights)

Prawo do spotkań z dzieckiem, wydane decyzją sądu temu rodzicowi, który nie jest jego prawnym opiekunem lub też dziadkom dziecka.

Prawo karne (Criminal law; also penal law)

Dziedzina prawa, która zajmuje się przestępstwami, wymiarem kary i środkami karnymi.

Prawo zwyczajowe (Common Law)

Zwane także prawem precedensowym, gdyż jest często tworzone na zasadzie precedensu. Przeciwieństwem prawa zwyczajowego jest prawo stanowione (statutory law), czyli ustanawiane przez organy ustawodawcze, np. przez kongres.

Precedens (Precedent)

Wyrok sądu, który może wpływać na wyroki wydawane w późniejszych sprawach sądowych.

Preliminary Hearing (Wstępne przesłuchanie, rozprawa wstępna)

Rozprawa sądowa, w trakcie której zostaje przedstawiony materiał dowodowy i są wysłuchane zeznania, ale nie kończy się ona wydaniem prawomocnego wyroku.

Preliminary Injunction (Nakaz wstępny)

Polecenie sądu wydane w celu nakazania pewnych działań albo ich zakazujące, wystosowane przed wydaniem rozstrzygającego wyroku i obowiązujące aż do ostatecznego wyniku sprawy sądowej.

Premedytacja (Premeditation)

Rozważenie i zaplanowanie działań przed ich wykonaniem, dotyczy to szczególnie popełnienia przestępstwa.

Premedytacja (Malice Aforethought)

Wcześniejsze postanowienie i przygotowanie planu, by wyrządzić komuś krzywdę albo zaszkodzić w inny sposób. Działanie z premedytacją zamienia kwalifikację czynu z zabójstwa w zbrodnię.

Prenuptial Agreement (Umowa przedmałżeńska, intercyza)

Umowa podpisana przez parę przed zawarciem związku małżeńskiego, w której określone są warunki podziału majątku na wypadek rozwodu.

Preponderance of the evidence (Wyższość dowodów)

Poziom dowodu w sprawach cywilnych; jedna ze stron procesu musi przedstawić dowody, które są bardziej sprawdzalne niż dowody dostarczone przez drugą stronę.

Presentment (Oświadczenie przysięgłych, Przedstawienie)

1. (Oświadczenie przysięgłych) – w prawie karnym oznacza wydany na piśmie zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko oskarżonemu, zgłoszony przez wielką ławę przysięgłych. 2. (Przedstawienie) – w prawie handlowym oznacza dostarczenie instrumentu zbywalnego osobie, która jest odpowiedzialna za zapłatę za niego.

Priest-Penitent Privilege (Tajemnica spowiedzi)

Zasada mówiąca, że rozmowa pomiędzy księdzem a penitentem podczas spowiedzi zostaje objęta specjalnym przywilejem i niedopuszczalna jako dowód w sądzie.

Prima facie

(łac.) dosłownie: na pierwszy rzut oka, bez zagłębiania się w sprawę. Termin mówiący o ocenie sytuacji tak, jak na to wskazuje pierwsze wrażenie.

Probation (Staż, nadzór ochronny)

1. (Kuratela nad przestępcą, nadzór ochronny) – zastąpienie wyroku sądu karnego częściowym ograniczeniem wolności z zastrzeżeniem pewnych warunków i z dozorem kuratora sądowego. 2. (Staż, okres próbny) – okres zatrudnienia, którego przedłużenie jest uzależnione od spełnienia pewnych kryteriów i wymagań oraz od otrzymania zadowalającej opinii po pomyślnym przejściu weryfikacji.

Proces sądowy (Action at law)

Postępowanie sądowe wszczęte przez jedną osobę przeciwko innej albo przeciwko firmie w celu uzyskania odszkodowania za doznaną krzywdę. Może być także rozpoczęte, aby zapobiec popełnieniu wykroczenia przez drugą stronę.

Proces sądowy, sprawa sądowa (Trial)

Odbywająca się przed organem sądowym procedura rozwiązywania sporów pomiędzy dwiema stronami w sprawach cywilnych lub karnych. Zgodnie z obowiązującym prawem, w czasie trwania procesu przedstawiony zostaje materiał dowodowy, a sprawa kończy się rozstrzygnięciem.

Proces z udziałem przysięgłych (Jury trial)

Rozprawa sądowa, która obejmuje przeprowadzenie dowodów, a werdykt jest wydawany decyzją ławy przysięgłych.

Products Liability (Odpowiedzialność producenta)

Zakres odpowiedzialności producenta za wadliwy produkt. Konsument musi dowieść, że produkt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, kiedy ujawniła się wada produktu i wystąpiła szkoda albo też, że sam produkt spowodował szkodę lub był wadliwy już w momencie zakupu.

Projekt ustawy (Bill)

Oficjalna propozycja tekstu ustawy, która jest przedstawiana w parlamencie w celu jej uchwalenia.

Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych (U.S. Attorney General)

Urzędnik stojący na czele Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (United States Department of Justice), odpowiednik ministra sprawiedliwości, odpowiedzialny za wszelkie sprawy prawne w rządzie federalnym, w tym sprawy cywilne.

Prokurator generalny stanu (State Attorney General)

Termin określający stanowisko zajmowane przez osobę odpowiedzialną za wszystkie sprawy sądowe dotyczące stanu, ze sprawami cywilnymi włącznie.

Prokurator okręgowy (District Attorney)

Przedstawiciel organu sądowego reprezentujący władze lokalne, który jest odpowiedzialny za ściganie, zaskarżanie i wnoszenie do sądu spraw kryminalnych w ramach prawa stanowego. Inna nazwa tego urzędnika to state's attorney (prokurator stanowy).

Promissory note (Weksel własny)

Papier wartościowy, który został podpisany przez wystawcę i zawiera jego bezwarunkowe przyrzecznie zapłacenia określonej kwoty osobie wskazanej na tym wekslu lub okazicielowi weksla. Przy wekslu własnym, głównym dłużnikiem wobec odbiorcy weksla jest jego wystawca.

Property (Majątek, własność)

Wszystko, co znajduje się w posiadaniu danej osoby, włączając w to nieruchomości i majątek ruchomy.

Prosecution (Oskarżenie)

1. Procedura polegająca na zarzuceniu winy oskarżonemu i próbie jej udowodnienia w trakcie procesu karnego. 2. Ogólny termin określający stronę skarżącą.

Prospekt (Prospectus)

Opis firmy i jej praktyk, często z załączonym materiałem poglądowym, rozprowadzany wśród potencjalnych klientów lub akcjonariuszy.

Protokół (Minutes)

Notatki lub zapiski z przebiegu obrad zgromadzenia.

Przedawnienie (Statute of Limitations)

Określona prawem ilość czasu, która może upłynąć po jakimś wydarzeniu, aby można było jeszcze głosić tę sprawę do rozpatrzenia przez sąd. Po upływie tego terminu nie można już wnosić roszczeń w danej sprawie.

Przekazanie obowiązków (Delegation of duties)

Przeniesienie na inną osobę obowiązku świadczenia, który wynika z umowy.

Przesłać, dostarczyć (Convey)

Przekazać coś albo doręczyć z miejsca na miejsce.

Przestępstwo, wykroczenie (Crime)

Każdy czyn, który narusza albo łamie prawo obowiązujące w danym kraju.

Przeszukanie i zajęcie (Search and Seizure)

Procedura policyjna stosowana podczas przeszukiwania miejsca albo rewizji osoby w celu znalezienia dowodów popełnienia przestępstwa. Zarówno ta procedura jak i prawo do prywatności są ściśle regulowane przez czwartą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Przypozwanie (Impleader)

Procedura prawna, w której strona trzecia jest dodatkowo pozwana w cywilnym procesie sądowym, gdyż może być prawnie odpowiedzialna za całość albo za część roszczeń wnoszonych przez powództwo.

Przywilej małżeński (Marital Communications Privilege)

Prawo do odmowy składania zeznań przeciwko małżonkowi, uznające zasadę, że rozmowy pomiędzy małżonkami podlegają przywilejowi zachowania tajemnicy, a zatem są niedopuszczalne w procesie sądowym.

Przywilej, Statut, Wyczarterować (Charter)

1. (Przywilej) – dokument wystosowany przez rząd, nadający pewne prawa i uprzywilejowania; 2. (Statut) – spis uchwał, norm i zasad obowiązujących w danym miejscu, na przykład w szkole, w firmie albo w mieście (Town/City Charter = Prawa miejskie); 3. (Wyczarterować) – wynająć łódź, samolot albo inny środek transportu.

Public Defender (Obrońca z urzędu)

Adwokat opłacany przez rząd, mający za zadanie reprezentować w sądzie te osoby lub podmioty prawne, które nie mogą sobie pozwolić na własnego adwokata.

Punitive Damages (Odszkodowanie retorsyjne)

Kara nakładana w procesie cywilnym, aby zniechęcić skazanego i jego ewentualnych naśladowców do ponownego postępowania w taki sam sposób.

Pytanie sugerujące odpowiedź (Leading question)

Pytanie postawione w taki sposób, że naprowadza ono na odpowiedź, inaczej: pytanie sugestywne.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym