Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Obciążać winą (Incriminate)

Oskarżyć kogoś o udział w przestępstwie.

Obciążenie (Load)

Część ceny akcji funduszu powierniczego, z której pokrywane są koszty prowizji ze sprzedaży oraz pozostałe należności.

Obciążenie, hipoteka (Incumberance; also encumbrance)

Odpowiedzialność prawna nałożona na nieruchomość (prawo zastawu, serwitut czyli służebność, dzierżawa, umowa najmu itd.), która może powodować obniżenie jej wartości, ale nie jest przeszkodą w przekazaniu tytułu własności.

Objection (Sprzeciw)

Oświadczenie protokołowane w czasie postępowania sądowego, które dotyczy przedstawionego materiału dowodowego i określa go jako niewłaściwy, szkodliwy albo niesłusznie krzywdzący dla jednej ze stron postępowania. Sędzia orzeka w sprawie sprzeciwu i decyduje, czy dany materiał dowodowy powinien być dopuszczony.

Obligacja municypalna, Obligacja komunalna (Municipal Bond)

Papier wartościowy potwierdzający zobowiązanie emitenta do wypłacenia posiadaczowi obligacji odsetek, a także kwoty nominalnej obligacji, obowiązującej w dniu jej wykupu.

Obowiązek prawny (Legal duty)

Powinność albo przymus prawny, wynikające z przepisów prawa lub prawomocnej umowy.

Obraza sądu, niestawiennictwo (Contempt of court)

Każde działanie, mające na celu obrazę albo znieważenie sądu. Może także oznaczać wszelkiego rodzaju niezastosowanie się do nakazu sądu.

Obrońca z urzędu (Public Defender)

Adwokat opłacany przez rząd, mający za zadanie reprezentować w sądzie te osoby lub podmioty prawne, które nie mogą sobie pozwolić na własnego adwokata.

Obscene Material (Materiały obsceniczne)

Wszelkie obrazy, zdjęcia, grafiki będące pornografią lub przedstawiające brutalne sceny. Termin ten odnosi się także do innych zachowań niechronionych pierwszą poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, z klauzulą dotyczącą swobody wypowiedzi.

Obszukanie (Stop and Frisk)

zynność policyjna polegająca sprawdzeniu dłonią odzieży wierzchniej podejrzanego w poszukiwaniu broni lub substancji kontrolowanych.

Odesłać (Remand)

Termin stosowany przy apelacjach, kiedy sąd apelacyjny decyduje, by przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Może także dotyczyć odesłania więźnia do aresztu śledczego.

Odpowiedź (Reply)

Reakcja strony powództwa na argumenty i kontrpozew pozwanego.

Odpowiedzialność całkowita (Strict Liability)

Termin dotyczy producentów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez ich produkty, nawet jeżeli oni sami nie dopuścili się zaniedbania.

Odpowiedzialność cywilna (Civil Liability)

Odpowiedzialność osoby fizycznej lub prawnej wobec przepisów prawa cywilnego. Odpowiedzialność cywilna jest egzekwowana poprzez odszkodowania pieniężne, czyli egzekucję majątkową.

Odpowiedzialność materialna rodziców za szkody wyrządzone przez dzieci (Parental liability)

Ustalona suma pieniędzy, do wysokości której rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za czyny swoich dzieci. Tylko niektóre stany mają prawa regulujące tę odpowiedzialność cywilną, a wysokość zobowiązań płatniczych może się różnić między stanami.

Odpowiedzialność producenta (Products Liability)

Zakres odpowiedzialności producenta za wadliwy produkt. Konsument musi dowieść, że produkt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, kiedy ujawniła się wada produktu i wystąpiła szkoda albo też, że sam produkt spowodował szkodę lub był wadliwy już w momencie zakupu.

Odpowiedzialność przebijająca (Piercing the Corporate Veil)

Termin corporate veil, czyli zasłona korporacyjna, to inaczej rozdział pomiędzy spółką a jej akcjonariuszami, który oznacza brak osobistej odpowiedzialności akcjonariuszy spółki za jej długi. Jednak w pewnych szczególnych przypadkach prawo pomija tę strukturę i nakłada na akcjonariuszy odpowiedzialność majątkową za działania spółki. Praktyka taka nazywana jest odpowiedzialnością przebijającą.

Odpowiedzialność solidarna (Joint and several liability)

Wspólna odpowiedzialność i wypełnianie zobowiązań wszystkich współdłużników wobec wierzyciela.

Odpowiedzialność zastępcza (Vicarious Liability)

Odpowiedzialność osoby na wyższym stanowisku za czyny i działania podwładnych w miejscu pracy.

Odszkodowania umowne (Liquidated Damages)

Określona obustronną umową kwota, stanowiąca wysokość odszkodowania, która zostanie wypłacona, jeżeli dojdzie do niewywiązania się z umowy.

Odszkodowanie (Damages)

Środki finansowe, które sąd przyznaje powodowi jako rekompensata za uszczerbek na zdrowiu, doznaną obrazę albo innego rodzaju krzywdę wyrządzoną przez pozwanego.

Odszkodowanie ogólne (General Damages, Actual Damages)

Należne odszkodowanie za udowodnione szkody.

Odszkodowanie retorsyjne (Punitive Damages)

Kara nakładana w procesie cywilnym, aby zniechęcić skazanego i jego ewentualnych naśladowców do ponownego postępowania w taki sam sposób.

Okaziciel (Bearer)

Osoba albo firma będąca w posiadaniu dokumentu stwierdzającego istnienie zobowiązania czyli skryptu dłużnego (promise of payment).

Okoliczność łagodząca (Mitigating Circumstances)

Dodatkowe fakty dotyczące czynu, które mogą zmniejszyć odpowiedzialność moralną za jego popełnienie, a co za tym idzie, mogą też wpłynąć na zmniejszenie wymiaru kary.

Okręgowy prokurator federalny (U.S. Attorney)

Przedstawiciel rządu federalnego, który jest odpowiedzialny za ściganie, zaskarżanie i wnoszenie do sądu spraw będących przestępstwami federalnymi.

On the Merits

Decyzja lub osąd oparte na dokładnej analizie faktów dostarczonych w materiale dowodowym i zastosowanie prawa właściwego do tych.

Opieka nad dziećmi (Custody of children)

Prawo do opieki nad dziećmi przydzielone jednemu z rodziców, który staje się ich głównym opiekunem i osobą w pełni za nie odpowiedzialną.

Order (Nakaz sądowy)

Pisemne polecenie albo dyspozycja wydane przez sędziego.

Ordinance (Rozporządzenie)

Ustawa lub inny przepis wydane przez władze lokalne albo miejskie.

Ordinary Course of Business (Zwykła działalność gospodarcza)

Przeprowadzanie transakcji i innych działań w ramach zwykłych czynności i działalności spółki; termin stosowany przeze wszystkim do oceny prawomocności pewnych transakcji.

Organizacja typu non-profit (Non-Profit Corporation)

Organizacja powstała dla celów charytatywnych lub edukacyjnych, nieprzynosząca korzyści materialnych. Organizacje tego typu mogą spodziewać się ulgowego traktowania ze strony fiskusa (Internal Revenue Service).

Orzeczenie doraźne (Summary Judgment)

Decyzja sądu wydana w postępowaniu uproszczonym, opartym na roszczeniu strony powództwa. Ma miejsce wtedy, kiedy nie istnieją żadne środki odwoławcze, nawet jeśli oświadczenie strony przeciwnej okaże się prawdziwe.

Oskarżać (Accuse)

Wnieść do sądu oskarżenie przeciwko osobie albo firmie.

Oskarżenie (Prosecution)

1. Procedura polegająca na zarzuceniu winy oskarżonemu i próbie jej udowodnienia w trakcie procesu karnego. 2. Ogólny termin określający stronę skarżącą.

Oskarżenie, akt oskarżenia (Accusation)

Wniosek skierowany do sądu przeciwko osobie albo firmie. Oskarżyciel domaga się w nim uznania winy oskarżonego o popełnienie przestępstwa i wymierzenia odpowiedniej kary.

Oskarżony, podsądny (Accused)

Osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa, wobec której toczy się postępowanie sądowe.

Oświadczenie (Testimony)

Zeznanie złożone pod przysięgą.

Oświadczenie przysięgłych, Przedstawienie (Presentment)

1. (Oświadczenie przysięgłych) – w prawie karnym oznacza wydany na piśmie zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko oskarżonemu, zgłoszony przez wielką ławę przysięgłych. 2. (Przedstawienie) – w prawie handlowym oznacza dostarczenie instrumentu zbywalnego osobie, która jest odpowiedzialna za zapłatę za niego.

Oświadczenie, deklaracja (Affidavit)

Pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą w obecności uprawnionego urzędnika, na przykład notariusza. Może także oznaczać zeznanie (w tym również pisemne) ze złożeniem przyrzeczenia.

Oszczerstwo, pomówienie (Slander)

Szkalowanie, wygłaszanie o kimś kłamliwych opinii, które skutkują zniszczeniem reputacji tej osoby.

Oszustwo (Fraud)

Działania lub słowa, w tym także zaniechanie działania albo zachowanie milczenia, które mają na celu świadome wprowadzenie w błąd albo wyłudzenie od kogoś czegoś cennego, np. pieniędzy, nieruchomości, majątku, prawa własności itd.

Oznaki (Indicia)

Charakterystyczne znaki, cechy lub wskazówki, które wzmacniają albo podtrzymują czyjeś przekonanie; termin o znaczeniu podobnym do poszlak czy dowodów pośrednich.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym