Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Nabyty, usankcjonowany (Vested)

Termin zwykle związany z majątkiem, oznaczający pełne, nienaruszalne prawo do posiadanej własności.

Nadawać osobowość prawną (Incorporate)

Powołać do życia spółkę kapitałową, która jest podmiotem posiadającym prawo do zawierania kontraktów, kupna i sprzedaży oraz oferowania innych świadczeń dla osób fizycznych.

Najbliższa rodzina (Next of Kin)

Osoba, która zgodnie z obowiązującym prawem jest najbliżej spokrewniona z inną.

Najemca, dzierżawca (Lessee)

Osoba opłacająca wynajem lub dzierżawę nieruchomości albo innych dóbr wynikających z umowy.

Nakaz (Warrant)

Pisemne zalecenie lub rozporządzenie wydane przez oficjalny organ, na przykład zarządzenie sądowe nakazujące aresztowanie jakiejś osoby.

Nakaz aresztowania (Bench warrant)

Zarządzenie wydane przez sędziego, nakazujące aresztowanie osoby oskarżonej o niezastosowanie się do nakazu sądu, obrazę sądu, niestawiennictwo na wyznaczonej rozprawie albo podejrzanej o popełnienie przestępstwa.

Nakaz ograniczający (Restraining Order)

Nakaz sądowy zmuszający osobę fizyczną albo prawną do zaprzestania wykonywania pewnych praktyk.

Nakaz rewizji, nakaz przeszukania (Search Warrant)

Dokument prawny zezwalający na przeszukanie miejsca lub rewizję osoby przez funkcjonariuszy egzekwujących prawo.

Nakaz sądowy (Order)

Pisemne polecenie albo dyspozycja wydane przez sędziego.

Nakaz wstępny (Preliminary Injunction)

Polecenie sądu wydane w celu nakazania pewnych działań albo ich zakazujące, wystosowane przed wydaniem rozstrzygającego wyroku i obowiązujące aż do ostatecznego wyniku sprawy sądowej.

Należyta staranność (Reasonable Care)

Staranność i uwaga wymagane przy wykonywaniu różnego rodzaju czynności, np. przy wypełnianiu warunków umowy zawartej przez strony.

Naruszenia prawa patentowego (Patent Infringement)

Użytkowanie wynalazku podlegającego prawu patentowemu bez zgody posiadacza patentu.

Naruszenie (Incroach; also encroach)

Bezprawne użytkowanie czyjegoś prawa do majątku osobistego albo tytułu do nieruchomości.

Naruszenie antycypacyjne (Anticipatory breach)

Pogwałcenie umowy jeszcze przed wykonaniem świadczenia. Strona uznająca pewne działanie za naruszenie umowy, może dochodzić odszkodowania.

Naturalizacja (Naturalization)

Procedura prawna, która polega na nadaniu cudzoziemcowi obywatelstwa Stanów Zjednoczonych.

Naturalizowany obywatel (Naturalized Citizen)

Obywatel Stanów Zjednoczonych, który swoje obywatelstwo otrzymał w drodze naturalizacji; przeciwieństwo obywatelstwa nabytego ze względu na kraj urodzenia.

Neglect (Zaniedbanie, zlekceważenie obowiązków)

Nieumiejętność zapewnienia odpowiedniej opieki albo wypełnienia obowiązków, do których ktoś został zobowiązany poprzez przepisy prawa albo umowę prawną.

Niestaranność (Negligence)

Nieumiejętność postępowania w sposób rozsądny i kompetentny, którego wymaga dana sytuacja.

Negotiable instrument (Instrument zbywalny)

Pisemny dokument, w którym wobec posiadacza tego instrumentu wykazany jest niekauzalny obowiązek zapłaty wyznaczonej sumy pieniędzy na jego żądanie albo w terminie, który został wyznaczony wcześniej.

Nemo dat rule

(łac.) dosłownie: nikt nie może dać tego, czego sam nie ma. Zasada, która mówi, że nie można przekazać więcej niż się posiada, czyli jeżeli ktoś nie posiada do czegoś tytułu prawnego, nie może takiego tytułu przenieść na kogoś innego.

Net Worth (Wartość netto)

Wartość aktywów własnych pomniejszona o wszelkie zobowiązania (pasywa).

Niejednomyślna ława przysięgłych (Hung jury)

Ława przysięgłych, która nie może uzgodnić jednomyślnego werdyktu w postępowaniu sądowym.

Niekompetencja (Incompetency)

Brak kwalifikacji prawnej, dysfunkcje fizyczne lub intelektualne albo zalecenia lekarskie, które uniemożliwiają wykonanie wymaganych powinności czy obowiązków.

Niemożność prawna (Impossibility)

Doktryna, na podstawie której strona w umowie może zostać zwolniona z odpowiedzialności prawnej za niedotrzymanie warunków umowy, kiedy nastąpią pewne nieprzewidziane i niezależne od nikogo okoliczności, na przykład: śmierć, katastrofa naturalna itd.

Niepieniężny środek ochrony prawnej (Non-monetary relief)

Przyznany przez sąd środek ochrony prawnej w postaci zabezpieczenia, nakazu wykonania umowy, modyfikacji umowy itd.

Niepoczytalność (Insanity)

Zły stan psychiczny, który zwalnia sprawcę czynu zabronionego od ponoszenia przez niego odpowiedzialności karnej.

Nieruchomość (Real Estate, Real Property)

Mienie nieruchome, na które składają się grunt i wszelkie budowle na tym gruncie, trwale z nim związane.

Nieuczciwa konkurencja (Unfair Competition)

Świadome wprowadzenie klientów w błąd w celu przekonania ich, że wybrana firma posiada większą renomę niż inne tego samego typu.

Nieumyślne spowodowanie śmierci (Manslaughter)

Działanie, które doprowadza do niezamierzonej śmierci drugiego człowieka.

Niewykonanie (Non-performance)

Niewypełnienie zobowiązania, powinności lub przymusu prawnego.

Niewyplacalny (Insolvent)

Niemogący spłacić zadłużenia, które staje się wymagalne.

Niezdolność (Incapacity)

Brak możliwości stawiennictwa na rozprawach, zawierania umów, dziedziczenia itd. ze względu na ograniczenia prawne, fizyczne lub intelektualne dotyczące danej osoby.

Nikczemność (Moral turpitude)

Lekceważenie moralnych standardów dobra i zła ustalonych przez społeczeństwo.

No Fault (Brak winy)

Sytuacja, kiedy w sprawie o zniszczenia mienia czy wyrządzenie szkody albo krzywdy, strony dochodzą do porozumienia i żadna z nich nie ponosi odpowiedzialności.

No-fault Divorce (Rozwód bez orzekania o winie)

Rozwiązanie związku małżeńskiego za zgodą obu małżonków, bez potrzeby wskazywania osoby winnej rozpadu związku.

Nolo Contendre

(łac.) stwierdzenie w sprawach karnych, kiedy oskarżony ani nie zaprzecza zarzucanym mu czynom, ani też się do nich nie przyznaje. Zgadza się jednak na przyjęcie kary w takim wymiarze, w jakim zostanie ona zasądzona.

Non Compos Mentis

(łac.) określenie na człowieka niepoczytalnego, niespełna rozumu

Non-Profit Corporation (Organizacja typu non-profit)

Organizacja powstała dla celów charytatywnych lub edukacyjnych, nieprzynosząca korzyści materialnych. Organizacje tego typu mogą spodziewać się ulgowego traktowania ze strony fiskusa (Internal Revenue Service).

Not Guilty Plea (Wniosek o uniewinnienie)

Wniosek oskarżonego, kiedy ten nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Notariusz (Notary Public)

Osoba upoważniona do uwierzytelniania dokumentów prawnych, przeprowadzania zaprzysiężeń i poświadczania autentyczności podpisu.

Notice (Powiadomienie)

Urzędowe zawiadomienie o postępowaniu sądowym.

Nuisance (Zakłócenie porządku)

Zachowanie, które narusza spokój innych osób znajdujących się w pobliżu.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym