Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Majątek, własność (Property)

Wszystko, co znajduje się w posiadaniu danej osoby, włączając w to nieruchomości i majątek ruchomy.

Malice (Zły zamiar)

Koncepcja, zamysł, by wyrządzić komuś krzywdę albo zaszkodzić w inny sposób poprzez działanie niezgodne z prawem.

Malice Aforethought (Premedytacja)

Wcześniejsze postanowienie i przygotowanie planu, by wyrządzić komuś krzywdę albo zaszkodzić w inny sposób. Działanie z premedytacją zamienia kwalifikację czynu z zabójstwa w zbrodnię.

Malpractice (Postępowanie niezgodne z etyką zawodową)

Naruszenie obowiązków służbowych, brak umiejętności albo zaniedbanie w zakresie obowiązków służbowych. Termin ten ma zwykle zastosowanie w odniesieniu się do lekarzy, prawników i księgowych.

Małoletni, niepełnoletni (Minor)

Osoba młodociana, czyli taka, która nie osiągnęła wieku dającego jej niezależność i pełną zdolność do czynności prawnych.

Małżeńska umowa majątkowa, intercyza (Postnuptial Agreement)

Umowa zawarta między współmałżonkami, dotycząca podziału majątku każdego z nich na wypadek śmierci lub rozwodu.

Manifest (Jawny, List przewozowy)

1. (Jawny) – widoczny i rzucający sie w oczy. 2. (List przewozowy) – dokument używany w usługach logistycznych i spedycyjnych, zawierający szczegółowe informacje na temat przewożonych towarów, historię przewozu oraz inne instrukcje i zalecenia.

Manipulacja na rynku (Market Manipulation)

Wykorzystanie wpływów przez maklera giełdowego albo przez udziałowców spółki kapitałowej w celu wywołania poruszenia na giełdzie papierów wartościowych.

Manslaughter (Nieumyślne spowodowanie śmierci)

Działanie, które doprowadza do niezamierzonej śmierci drugiego człowieka.

Marża handlowa (Margin)

Różnica pomiędzy wartością brutto a wartością netto towarów.

Marital Communications Privilege (Przywilej małżeński)

Prawo do odmowy składania zeznań przeciwko małżonkowi, uznające zasadę, że rozmowy pomiędzy małżonkami podlegają przywilejowi zachowania tajemnicy, a zatem są niedopuszczalne w procesie sądowym.

Marital Deduction (Potracenia małżeńskie)

Federalna ulga podatkowa dla małżonków stosowana wtedy, kiedy majątek jednej osoby jest przenoszony na drugą.

Marketable Title (Zbywalny tytuł)

Tytuł, który jest wolny od wszelkich obciążeń, mogących wpłynąć na ograniczenie albo wręcz uniemożliwić jego sprzedaż.

Material breach (Istotne naruszenie umowy)

Naruszenie zasad umowy, które jest na tyle poważne, że strona poszkodowana może być zwolniona ze swoich zobowiązań i uzyskać odszkodowanie.

Materiały obsceniczne (Obscene Material)

Wszelkie obrazy, zdjęcia, grafiki będące pornografią lub przedstawiające brutalne sceny. Termin ten odnosi się także do innych zachowań niechronionych pierwszą poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, z klauzulą dotyczącą swobody wypowiedzi.

Mediacja (Mediation)

Prywatna, nieformalna procedura przeprowadzana w obecności mediatora w celu rozwiązania sporu. Rolą mediatora jest udzielenie obu stronom pomocy w dojściu do porozumienia, nie ma on jednak prawa narzucać im rozwiązania.

Mens Rea

(łac.) intencja przestępcza, zły zamiar mimo świadomości szkodliwości działania; stan umysłu w chwili popełnienia przestępstwa. Na czyn przestępczy składają się z dwa elementy: działanie, czyli popełnienie czynu zabronionego (actus reus) oraz zdolność rozpoznawania czynu zabronionego (mens rea).

Merger (Fuzja)

Połączenie i przekształcenie dwóch elementów w jeden. Termin ten ma zastosowanie do kontraktów, spółek, wierzytelności czy obligacji.

Miejsce rozprawy (Venue)

Miejsce przeprowadzenia sprawy sądowej właściwe dla stron rozprawy. Zwykle proces sądowy odbywa się w miejscu zamieszkania albo siedziby jednej ze stron.

Miejsce zamieszkania (Residence)

Miejsce, w którym aktualnie mieszka dana osoba, zwykle dotyczy zamieszkania przez dłuższy czas.

Mienie osobiste (Personal property)

Wszystkie rzeczy poza gruntem będące w czyimś posiadaniu, majątek ruchomy.

Minutes (Protokół)

Notatki lub zapiski z przebiegu obrad zgromadzenia.

Miranda Warnings (Prawa Mirandy)

Prawa, które przed przesłuchaniem lub aresztowaniem policja musi przeczytać każdemu obywatelowi, gdyż w przeciwnym przypadku zeznania takie mogą być uznane przez sąd za nieważne. Brzmią one następująco: „Masz prawo zachować milczenie. Wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko tobie. Masz prawo do adwokata podczas przesłuchania, a jeżeli cię na niego nie stać, zapewnimy ci adwokata z urzędu”.

Misdemeanor (Występek)

Wykroczenie o mniejszej szkodliwości niż przestępstwo, zwykle karane grzywną, pracą społeczną albo innymi środkami innymi niż karą ograniczenia wolności wiezienia w zakładzie karnym.

Mistrial (Unieważniony proces)

Sprawa sądowa, która zakończyła się z powodu pomyłki albo nieprawidłowego przebiegu procesu i dlatego została uznana za nieważną. Może także oznaczać zakończenie sprawy sądowej z powodu braku możliwości jej kontynuowania lub dlatego, że jej kontynuowanie mogłoby być niesprawiedliwe dla jednej ze stron.

Mitigating Circumstances (Okoliczność łagodząca)

Dodatkowe fakty dotyczące czynu, które mogą zmniejszyć odpowiedzialność moralną za jego popełnienie, a co za tym idzie, mogą też wpłynąć na zmniejszenie wymiaru kary.

Mitigation of Damages (Zmniejszanie wysokości odszkodowania)

Zasada, zgodnie z którą osoba poszkodowana powinna podjąć działania, mające na celu zmniejszenie do minimum skutków tej krzywdy. Zasada wykorzystywana w sprawach cywilnych przez stronę skarżącą, aby zmniejszyć wysokości odszkodowania, do wypłacenia którego strona jest zobowiązana.

Młodociany przestępca (Juvenile delinquent)

Osoba nieletnia, która dopuściła się czynu niezgodnego z prawem, czyli takiego, który popełniony przez osobę pełnoletnią (zwykle po ukończeniu osiemnastego roku życia) zostałby uznany za przestępstwo.

Młodociany przestępca (Youthful offender)

Osoba nieletnia, która dopuściła się czynu niezgodnego z prawem, czyli takiego, który popełniony przez osobę pełnoletnią (zwykle po ukończeniu osiemnastego roku życia) zostałby uznany za przestępstwo.

Modus Operandi

(łac.) dosłownie znaczy: sposób działania. Charakterystyczne wzorce zachowania i działania przestępcy, które są na tyle specyficzne, że dzięki nim może on zostać rozpoznany.

Monopilista (Monopoly)

Spółka lub grupa spółek, które kontrolują jakiś szczególny rynek. Określenie to dotyczy zwłaszcza tych spółek, które mogą narzucać ceny i wykluczać konkurencję.

Moral turpitude (Nikczemność)

Lekceważenie moralnych standardów dobra i zła ustalonych przez społeczeństwo.

Morderstwo (Murder)

Przestępstwo polegające na pozbawieniu życia innego człowieka.

Mortgage (Hipoteka)

Roszczenie nałożone na nieruchomość, a często także na grunt, w celu zabezpieczenia spłaty długu.

Motion (Wniosek)

Pismo skierowane do sądu z prośbą o rozpoczęcie czynności prawnych w celu uzyskania postanowienia, orzeczenia lub decyzji.

Municipal Bond (Obligacja municypalna, Obligacja komunalna)

Papier wartościowy potwierdzający zobowiązanie emitenta do wypłacenia posiadaczowi obligacji odsetek, a także kwoty nominalnej obligacji, obowiązującej w dniu jej wykupu.

Mutual Fund (Fundusz powierniczy)

Fundusz, który wykorzystuje środki finansowe swoich akcjonariuszy w celu obrotu papierami wartościowymi. W ten sposób pomnaża ich wkłady w określonym czasie, wypracowuje zysk roczny itp.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym