Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Damages (Odszkodowanie)

Środki finansowe, które sąd przyznaje powodowi jako rekompensata za uszczerbek na zdrowiu, doznaną obrazę albo innego rodzaju krzywdę wyrządzoną przez pozwanego.

Darowizna przekazana w spadku (Legacy gift)

Składniki majątkowe przekazane w testamencie osobie prywatnej albo organizacji, często na cele charytatywne.

De facto

(łac.) faktycznie, w rzeczywistości.

Dłużnik, kredytobiorca (Debtor)

Osoba lub instytucja, które zaciągnęły dług u innej osoby lub w instytucji.

Deed (Tytuł posiadania)

Dokument prawny regulujący stan posiadania nieruchomości oraz opisujący dokładnie daną nieruchomość.

Defamation (Zniesławienie, szkalowanie)

Czyn polegający na zniszczeniu albo naruszeniu czyjejś reputacji, np. przez upublicznienie krzywdzących informacji w formie ustnej lub pisemnej.

Default Judgment (Wyrok zaoczny)

Wyrok w sprawie sądowej wydany przeciwko pozwanemu, kiedy ten nie pojawia się na rozprawach.

Defendant (Pozwany, oskarżony)

W procesie karnym jest to osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa, natomiast w procesie z powództwa cywilnego – osoba, przeciwko której toczy się postępowanie.

Delegation of duties (Przekazanie obowiązków)

Przeniesienie na inną osobę obowiązku świadczenia, który wynika z umowy.

Delikt, czyn niedozwolony (Tort)

Zdarzenie, za które prawo czyni kogoś odpowiedzialnym. Naruszenie lub niedopełnienie obowiązków, które skutkują szkodą lub obrażeniem i w stosunku do których stosuje się środek zaskarżenia.

Deponent (Zaprzysiężony)

Osoba składająca zeznania pod przysięgą.

Deportacja (Deportation)

Prawnie zasądzony nakaz wydalenia kogoś z danego kraju.

Deposition (Zeznanie pod przysięgą)

Przedprocesowe oświadczenie składane pod przysięgą przed protokolantem, jednak bez udziału sędziego. Zeznanie takie może być wykorzystane jako dowód w sprawie.

Depozyt (Escrow)

Określona kwota pieniędzy, tytuł posiadania albo nieruchomość czasowo znajdujące się w posiadaniu strony trzeciej, które zostaną zgodnie z prawem przekazane cesjonariuszowi po spełnieniu określonych warunków.

Deprecjacja, dewaluacja (Depreciation)

Następujący z czasem spadek wartości aktywów, czyli wartości majątkowych.

Directed verdict

Wyrok wydany przez sędziego z pominięciem ławy przysięgłych. Zdarza się to, gdy fakty i dowody przedstawione podczas procesu nie pozostawiają żadnych wątpliwości wobec obowiązującego prawa co do wyniku sprawy sądowej. Jeżeli strona skarżąca, czyli wnosząca powództwo, nie zdoła przedstawić choćby minimum wymaganych i uzasadnionych dowodów obciążających stronę pozwaną prima facie (łac. na pierwszy rzut oka), bez zagłębiania się w sprawę), oskarżony może spodziewać się takiego werdyktu sądu bez udziału obrony.

Dyrektor, członek zarządu (Director)

Jedna z grupy osób stanowiących zarząd i radę nadzorczą. Grupa ta zajmuje się zarządzaniem interesami firmy.

Discovery (Ujawnienie)

Przedprocesowa procedura, w trakcie której każda ze stron postępowania wnosi o udostępnienie stosownych informacji i dowodów przez drugą stronę. Strony muszą udostępnić żądane informacje i dowody albo przedstawić sądowi stosowny powód, dla którego nie mogą tego zrobić.

Dyskryminacja (Discrimination)

Przepis, postanowienie albo sposób postępowania, które sprawiają, że pewne grupy ludzi są traktowane inaczej bez żadnego, uzasadnionego powodu. Zwykle ma to związek z rasą, religią, płcią, wiekiem i narodowością.

Dissolution (Rozwiązanie)

Zakończenie albo zerwanie kontraktu, układu biznesowego albo związku partnerskiego.

District Attorney (Prokurator okręgowy)

Przedstawiciel organu sądowego reprezentujący władze lokalne, który jest odpowiedzialny za ściganie, zaskarżanie i wnoszenie do sądu spraw kryminalnych w ramach prawa stanowego. Inna nazwa tego urzędnika to state's attorney (prokurator stanowy).

Divorce (Rozwód)

Rozwiązanie związku małżeńskiego na podstawie wyroku sądu.

Dobra wiara (Good Faith)

Prawdziwe i szczere przekonanie danej osoby, że robi ona wszystko, co w jej mocy, aby wykonać zobowiązanie.

Docket (Rejestr, Wokanda)

1. (Rejestr) – streszczenie najważniejszych działań w sądzie, dotyczących jakiejś sprawy, od początku jej trwania do zakończenia. 2. (Wokanda) – kalendarium spraw sądowych, które mają być przeprowadzone w określonym terminie.

Dokonać zajęcia majątku osoby trzeciej (Garnish)

Czynność prawna polegająca na zajęciu dóbr materialnych lub majątku dłużnika, znajdujących się u osoby trzeciej, na poczet zabezpieczenia należności, np. odebranie długu z konta bankowego dłużnika albo z jego poborów.

Domicyl (Domicile)

Miejsce stałego zamieszkania osoby albo stała siedziba firmy, spółki.

Domniemana umowa (Implied Contract)

Umowa, której warunki nie zostały szczegółowo określone, ale są one domniemane na podstawie okoliczności.

Domniemana zgoda (Implied Consent)

Zgoda zasygnalizowana za pomocą pewnych symptomów czy działań albo uznana ze względu na brak sprzeciwu.

Doniesienie (Information)

Oficjalny, pisemny zarzut popełnienia przestępstwa podpisany przez funkcjonariusza publicznego, np. przez prokuratora. Dokument ten pełni taką samą rolę jak akt oskarżenia.

Doręczenie pozwu (Service of Process)

Dostarczenie stronie pozwanej zawiadomienia o wszczęciu postępowania sądowego.

Double Jeopardy

Powtórne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za to samo przestępstwo. Przed takim traktowaniem chroni obywateli piąta poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, będąca częścią Karty Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki (Bill of Rights).

Dowody, materiały dowodowe (Evidence)

Wszelkie przedmioty, środki i instrumenty prawne, za pomocą których domniemany czyn lub przestępstwo są dowiedzione albo odrzucone.

Dozwolony użytek (Fair Use)

Uprawnienia do wykorzystania materiałów objętych prawem autorskim bez opłacania tantiemy, w zależności od celu i zakresu tego użytkowania. Uprawnienie to pozwala osobom fizycznym na kopiowanie materiałów objętych prawem autorskim i przedstawienie ich małym grupom dla celów edukacyjnych.

Due Process of Law (Właściwa procedura prawna)

wyróżniane są dwie procedury procesowe: 1. Procedural due process – przebieg czynności urzędowych, postępowania i protokołowania zgodny z obowiązującymi prawami i zasadami. 2. Substantive due process – szczególny tok postępowania sądowego, dotyczący zwykle prawa materialnego, gdzie żądania i wnioski sądu są związane z przepisami ustawowymi i wykonawczymi zgodnymi z interesem rządu oraz nie zawierają klauzuli, która prowadziłaby do nieuczciwego i krzywdzącego w świetle prawa traktowania osoby fizycznej.

Dziedziczenie prawa własności (Estate of Inheritance)

Prawo własności nabyte w drodze dziedziczenia.

Dziedziczenie ustawowe (Intestate succession)

Podział majątku po śmierci osoby, przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa spadkowego, a nie według zapisu w testamencie.

Dziedziczona własność (Hereditament)

Mienie, które może być przedmiotem dziedziczenia.

Dzierżawa (Tenancy)

Prawo dzierżawcy do dysponowania majątkiem albo poprzez umowę dzierżawy, albo poprzez tytuł prawny.

Dzierżawa, najem (Lease)

Oficjalny kontrakt albo porozumienie dotyczące wynajmu nieruchomości albo innych dóbr.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym