Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Capacity (Zdolność prawna)

Zdolność osoby fizycznej albo osoby prawnej do bycia podmiotem praw i obowiązków legislacyjnych. Oznacza to np. wzięcie pełnej odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa albo zdolność do sporządzania aktów prawnych i wypełniania dokumentów prawnych.

Capital (Kapitał)

Wszelkie dobra finansowe, które zostały zainwestowane albo są przeznaczone do zagospodarowania w planowane inwestycje. Ich celem jest pomnażanie już posiadanego majątku.

Capital Offense

Najcięższa zbrodnia, za popełnienie której grozi kara śmierci.

Capital Punishment (Kara śmierci)

Najwyższy wymiar kary wymierzany przez sąd, który polega na pozbawieniu życia sprawcy ciężkiego przestępstwa. Obecnie w USA w 38 stanach nadal wykonuje się karę śmierci, najczęściej przez wstrzyknięcie trucizny albo środka nasennego, rzadziej jest to krzesło elektryczne, komora gazowa albo powieszenie.

Carnal Knowledge (Stosunek płciowy)

Akt współżycia seksualnego pomiędzy kobietą a mężczyzną, fizyczne zbliżenie z użyciem narządów płciowych obojga partnerów. Termin ten jest stosowany, kiedy mówi się o dokonaniu przestępstwa seksualnego, na przykład o gwałcie na osobie nieletniej.

Cartel (Kartel)

Grupa przedsiębiorstw, spółek lub producentów, którzy pozostają ze sobą w tajnym porozumieniu. Ich celem jest przejęcie kontroli nad rynkiem i produkcją oraz narzucanie cen dla danego produktu.

Casualty Loss (Strata losowa)

Termin z zakresu prawa podatkowego, odnoszący się do zniszczenia lub utraty składników majątkowych, spowodowanych przez okoliczności wyższego rzędu lub tragiczne zdarzenie losowe, na przykład przez powódź, tornado albo wypadek samochodowy.

Cause of Action (Podstawa roszczenia)

Zaistniały fakt lub wydarzenie, które mogą stanowić powód do rozpoczęcia sprawy sądowej. Termin ten, zwany także przesłanką do wniesienia powództwa, jest swego rodzaju skargą na pogwałcenie praw i może być podstawą do rozpoczęcia postępowania prawnego.

Caveat Emptor

(łac.) Dosłownie: Niech kupujący się strzeże! Klauzula dotycząca transakcji handlowych i stanowiąca, że kupujący bierze na siebie pełną odpowiedzialność za faktyczny stan nabywanych dóbr. Zasada ta mówi, że sprzedający oraz pośrednik, jeśli taki jest, nie muszą informować o usterkach czy ukrytych wadach produktu. To kupujący ma obowiązek dokładnie sprawdzić, co nabywa i w jakim stanie.

Charter (Przywilej, Statut, Wyczarterować)

1. (Przywilej) – dokument wystosowany przez rząd, nadający pewne prawa i uprzywilejowania; 2. (Statut) – spis uchwał, norm i zasad obowiązujących w danym miejscu, na przykład w szkole, w firmie albo w mieście (Town/City Charter = Prawa miejskie); 3. (Wyczarterować) – wynająć łódź, samolot albo inny środek transportu.

Chattel (Ruchomość, majątek ruchomy)

Każda rzecz należąca do majątku osobistego, która nie jest nieruchomością. Innymi słowy: majątek, który nie jest na stałe połączony czy związany z nieruchomością.

Churning

Oszustwo polegające na prowadzeniu fikcyjnych transakcji giełdowych po to, by wywołać pozorny efekt ożywionego handlu. Z sytuacji takiej nieuczciwy makler czerpie korzyści finansowe w postaci prowizji.

Ciężar dowodu (Burden of Proof)

Zobowiązanie ciążące na jednej ze stron procesu sądowego, polegające na przedstawieniu odpowiednich dowodów i za ich pomocą przekonaniu sędziego i ławy przysięgłych o winie drugiej strony.

Circumstantial Evidence (Poszlaka, dowód poszlakowy)

Wszelkie materiały dowodowe, które nie odnoszą się bezpośrednio do faktów i przypuszczeń związanych z daną sprawą sądową, ale które w sposób pośredni potwierdzają najważniejsze tezy dowodowe.

Civil Act (Powództwo cywilne)

Każda sprawa sądowa, która nie jest uważana za sprawę karną.

Civil law (Prawo cywilne)

System prawny ustanowiony przez państwo, mający regulować stosunki cywilnoprawne w tym państwie. Dziedzina prawa zajmująca się wszelkimi sprawami niepodlegającymi pod prawo karne.

Civil Liability (Odpowiedzialność cywilna)

Odpowiedzialność osoby fizycznej lub prawnej wobec przepisów prawa cywilnego. Odpowiedzialność cywilna jest egzekwowana poprzez odszkodowania pieniężne, czyli egzekucję majątkową.

Civil Rights (Prawa obywatelskie)

Osobiste prawa i przywileje każdego obywatela, zagwarantowane przez prawo konstytucyjne, federalne i stanowe. Zapewniają one między innymi możliwość swobodnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym danego stanu.

Claim (Powództwo, roszczenie)

Żądanie rozstrzygnięcia kwestii spornej albo zasądzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną składającemu roszczenie.

Claimant (Wnioskodawca, powód)

Osoba zgłaszająca roszczenie i domagająca się rozstrzygnięcia kwestii spornych, które zostały zawarte w powództwie.

Class Action (Pozew grupowy)

Sprawa sądowa z powództwa cywilnego, gdzie stroną wnoszącą pozew jest grupa ludzi, których łączy ten sam problem prawny albo chęć dochodzenia roszczeń wobec jednej i tej samej strony pozwanej.

Clear Title (Pełne prawo własności)

Prawo własności do jakiejś rzeczy, które nie jest obciążone żadnymi prawnymi ani finansowymi zobowiązaniami, uniemożliwiającymi sprzedaż tej rzeczy.

Clemency (Ułaskawienie)

Procedura polegająca na częściowym złagodzeniu albo całkowitym darowaniu kary ustanowionej wyrokiem sądu.

Closing (Zamkniecie, zakończenie transakcji)

Końcowa umowa dotycząca obrotu majątkiem nieruchomym, kiedy to zostaje podpisany akt własności oraz przeniesiony tytuł prawny do nieruchomości, a także zapłacone wszelkie koszty i honoraria.

Cło, opłata celna (Custom Duties)

Opłata za wwożone towary, pobierana przez rząd od osoby przekraczającej granice państwa.

Codicil (Aneks, kodycyl)

Uzupełnienie ostatniej woli spadkodawcy, nazywane także testamentem uzupełniającym.

Collusion (Konszachty, zmowa, koluzja)

Spisek zawarty między co najmniej dwiema osobami, mający na celu popełnienie oszustwa, fałszerstwa, wyłudzenia albo innego wykroczenia.

Common Law (Prawo zwyczajowe)

Zwane także prawem precedensowym, gdyż jest często tworzone na zasadzie precedensu. Przeciwieństwem prawa zwyczajowego jest prawo stanowione (statutory law), czyli ustanawiane przez organy ustawodawcze, np. przez kongres.

Common Law Marriage (Konkubinat)

Nieślubny związek, który jednak po spełnieniu pewnych warunków jest w niektórych stanach traktowany na równi z prawnie zawartym związkiem małżeńskim. Najważniejszym kryterium określającym status takiej pary jest zwykle wspólne zamieszkanie i prowadzenie gospodarstwa domowego, trwające przez określony czas.

Community Property (Wspólnota majątkowa)

Wszelkie mienie, które jest wspólnie nabywane przez parę podczas trwania związku małżeńskiego.

Complainant (Powód, skarżący)

Osoba, która składa powództwo w sądzie.

Complaint (Powództwo, skarga)

Dokument, którego złożenie w sądzie rozpoczyna postępowanie sądowe. W sprawach cywilnych powództwo zawiera opis roszczenia oraz sposób zadośćuczynienia. W sprawach karnych natomiast, wniosek taki, z przedstawionym w nim wstępnym oskarżeniem, może zostać zgłoszony do sądu albo na policję.

Consensual lien (Zastaw konsensualny)

Zabezpieczenie wierzytelności, które zostało ustanowione między dłużnikiem i wierzycielem

Consideration (Świadczenie, wynagrodzenie)

Wartościowa rzecz albo kwota pieniężna przekazana osobie lub spółce w zamian za pewną usługę.

Constructive Eviction

Działania podjęte z premedytacją przez właściciela nieruchomości, mające na celu doprowadzenie posesji do takiego stanu, że nie będzie możliwe normalne zamieszkanie i funkcjonowanie na jej terenie. Sytuacja taka ma na celu doprowadzenie do tego, by wynajmujący sam wyprowadził się z mieszkania.

Contempt of court (Obraza sądu, niestawiennictwo)

Każde działanie, mające na celu obrazę albo znieważenie sądu. Może także oznaczać wszelkiego rodzaju niezastosowanie się do nakazu sądu.

Contingency fee (Honorarium adwokata / system procentowy)

Z góry określone procentowo wynagrodzenie adwokata, zależne od wartości przedmiotu sporu. Adwokat pobiera honorarium w przypadku wygrania procesu. W razie przegranej, gaża przepada.

Contract (Kontrakt, umowa)

Oficjalne porozumienie podpisane przez dwie strony, a dotyczące oferty, która została złożona i przez nie zaakceptowana. Na podstawie uzgodnień zawartych w kontrakcie obie strony czerpią dla siebie zyski.

Convey (Przesłać, dostarczyć)

Przekazać coś albo doręczyć z miejsca na miejsce.

Convict (Skazaniec)

Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa.

Conviction (Wyrok skazujący)

Decyzja sądu dotycząca osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa, kiedy zostaje ono udowodnione.

Copyright (Prawo autorskie)

Termin określający prawo chroniące autora przed nielegalnym kopiowaniem i rozpowszechnianiem jego dzieła. Prawo to formułuje także uprawnienia autora do decydowania o użytkowaniu tegoż dzieła i czerpania z niego korzyści majątkowych.

Corporation (Korporacja, spółka kapitałowa)

Niezależna organizacja, która posiada osobowość prawną i została założona w celu prowadzenia interesów i przeprowadzania transakcji. Korporacja jest kontrolowana przez swoich członków będących jednocześnie udziałowcami. Uprawnienia członków, struktura organizacyjna i zakres działania spółki kapitałowej są określone przez ustawy wewnętrzne.

Counterclaim (Kontrpozew, pozew wzajemny)

W sprawach cywilnych, roszczenie wniesione przez pozwanego przeciwko powodowi w celu wyrównania długu albo zmniejszenia kwoty pierwotnego żądania.

Court Clerk (Sekretarz sądu)

Pracownik sądu odpowiedzialny za archiwizację i prowadzenie dokumentacji sądowej.

Covenant not to Compete (Umowa o niekonkurowaniu)

Oficjalne zobowiązanie podpisane przez dwie strony, wyrażające ich zgodę na powstrzymanie się przez ustalony czas od prowadzenia działalności konkurencyjnej na danym terenie.

Creditor (Kredytodawca, wierzyciel)

Osoba fizyczna lub osoba prawna, która udzieliła kredytu. Kredytobiorca ma wobec takiej osoby zobowiązanie finansowe.

Crime (Przestępstwo, wykroczenie)

Każdy czyn, który narusza albo łamie prawo obowiązujące w danym kraju.

Criminal law; also penal law (Prawo karne)

Dziedzina prawa, która zajmuje się przestępstwami, wymiarem kary i środkami karnymi.

Cross-claim (Roszczenie wzajemne)

Żądanie lub roszczenie wniesione przez stronę w sprawie sądowej przeciwko innej osobie występującej jako współuczestnik sprawy, na przykład: oskarżony wnosi pozew lub roszczenie wobec współoskarżonego.

Custody of children (Opieka nad dziećmi)

Prawo do opieki nad dziećmi przydzielone jednemu z rodziców, który staje się ich głównym opiekunem i osobą w pełni za nie odpowiedzialną.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym