Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Bad Faith (Zła wiara łac. mala fides)

Termin prawny oznaczający brak uczciwości i podstępne motywy czynu. Działanie w złej wierze (łac. mala fide) może być uznane przez jedną ze stron za powód do np. zerwania kontraktu albo wniesienia sprawy do sądu.

Bad Title (Wadliwy tytuł prawny)

Dokument prawny, który nie stanowi wystarczającego uzasadnienia do przeniesienia prawa własności.

Badanie stanu prawnego nieruchomości (Title Search)

Procedura polegająca na analizie ciągu dokumentów dotyczących kolejnych posiadaczy tytułu nieruchomości, w tym także obciążenia danej nieruchomości, przewłaszczenia i hipoteki.

Bail Bond (Poręczenie majątkowe)

Zobowiązanie podpisane przez oskarżonego (podsądnego) dotyczące wpłacenia kaucji pieniężnej w celu zwolnienia go z aresztu. Poręczenie majątkowe stanowi zabezpieczenie i gwarancję stawiennictwa oskarżonego w sądzie, kiedy nadejdzie termin rozprawy.

Bailiff (Funkcjonariusz sądowy)

Urzędnik sądowy, który pilnuje porządku w sądzie oraz sprawuje pieczę nad więźniami. Stanowisko to może pełnić szeryf, zastępca lub pomocnik szeryfa albo inny urzędnik państwowy.

Bankructwo, upadłość (Bankruptcy)

Procedura prawna, która powoduje uwolnienie osoby prywatnej albo firmy od długów, w jakie popadła. Ogłoszenie stanu upadłości następuje poprzez przekazanie całego majątku i mienia sądowi, który z kolei rozdziela je wierzycielom.

Bearer (Okaziciel)

Osoba albo firma będąca w posiadaniu dokumentu stwierdzającego istnienie zobowiązania czyli skryptu dłużnego (promise of payment).

Bench warrant (Nakaz aresztowania)

Zarządzenie wydane przez sędziego, nakazujące aresztowanie osoby oskarżonej o niezastosowanie się do nakazu sądu, obrazę sądu, niestawiennictwo na wyznaczonej rozprawie albo podejrzanej o popełnienie przestępstwa.

Beneficiary (Spadkobierca, beneficjent)

Osoba albo instytucja uprawniona do otrzymania środków pieniężnych, nieruchomości albo innych korzyści majątkowych na podstawie testamentu, polisy ubezpieczeniowej albo z funduszu powierniczego.

Bequeath (Zapisać w spadku)

Wprowadzić zapis w testamencie, na podstawie którego spadkobierca jest uprawniony do otrzymania majątku osobistego albo nieruchomości.

Bequest (Spadek)

Korzyść majątkowa albo nieruchomość otrzymana w drodze dziedziczenia, czyli poprzez zapis w testamencie; spuścizna.

Bezdziedziczność (Escheat)

Przejście nieruchomości na rzecz państwa w przypadku, gdy jej właściciel zmarł, nie pozostawiając testamentu ani też nie miał spadkobierców ustawowych.

Bezmyślny (Wanton)

Bezsensowny, lekkomyślny oraz niczym nieusprawiedliwiony.

Bezpodstawne wzbogacenie (Unjust Enrichment)

Termin związany z prawem zobowiązań (contract law). Dotyczy sytuacji, kiedy jedna strona umowy uzyskuje nadzwyczajne korzyści finansowe kosztem drugiej strony. Strona, wobec której postawiono zarzut o bezpodstawne wzbogacenie, może zostać zobowiązana do wypłacenia rekompensaty drugiej stronie.

Bezprawny nacisk, zastraszanie (Undue Influence)

Nadmierna i przesadna presja w stosunku do spadkodawcy albo ofiarodawcy w celu wymuszenia na nim unieważnienia testamentu albo rezygnacji z przekazania darowizny.

Beztestamentowy (Intestate)

Umrzeć bez pozostawienia ważnego testamentu.

Bigamia (Bigamy)

Przestępstwo polegające na pozostawaniu w związku małżeńskim z dwiema osobami na raz. Bigamię popełnia ktoś, kto zawiera kolejne małżeństwo, kiedy poprzednie zgodnie z prawem nie zostało jeszcze rozwiązane.

Bill (Projekt ustawy)

Oficjalna propozycja tekstu ustawy, która jest przedstawiana w parlamencie w celu jej uchwalenia.

Bill of lading (Konosament, list przewozowy)

Dokument podpisany przez przewoźnika i przekazany nadawcy ładunku (ekspedytorowi), stanowiący dowód własności tegoż ładunku. Druk ten zawiera także opis przewożonego towaru, pokwitowanie odbioru oraz określa szczegółowe warunki transportu.

Blue-Sky laws

Stanowe uregulowania prawne chroniące społeczeństwo przed oszustwami emisyjnymi i giełdowymi. Prawa te nakazują emitentowi papierów wartościowych udzielenie szczegółowych informacji o kondycji finansowej spółki, a także rejestrację emisji na poziomie stanowym i federalnym.

Board of directors (Zarząd, rada nadzorcza)

Grupa osób wybrana przez akcjonariuszy spółki, mająca za zadanie podejmowanie ważnych decyzji dotyczących spółki, zarządzanie jej interesami oraz obsadzanie kadry kierowniczej.

Ból i cierpienie (Pain and suffering)

Urazy fizyczne, psychiczne i emocjonalne, za które dana osoba fizyczna może domagać się odszkodowania w sprawie o czyn niedozwolony, czyli delikt.

Brak winy (No Fault)

Sytuacja, kiedy w sprawie o zniszczenia mienia czy wyrządzenie szkody albo krzywdy, strony dochodzą do porozumienia i żadna z nich nie ponosi odpowiedzialności.

Brak zdolności do czynności prawnych (Lack of legal capacity)

Brak zdolności danej osoby do wstępowania w stosunki prawne, wnoszenia powództwa lub bycia samemu pozwanym.

Brief (Akta sprawy)

Pisemny dokument przedstawiany w sądzie, który zawiera szczegóły sprawy sądowej. Może także oznaczać streszczenie sprawy przedstawione przez jedną ze stron procesu.

Broker, pośrednik handlowy (Broker)

Pośrednik, który prowadzi usługi w zakresie rokowań i negocjacji pomiędzy dwiema stronami, pobierając za to prowizję albo inne, wcześniej ustalone honorarium.

Budżetowanie od zera (Zero-based budgeting)

Metoda budżetowania przedsiębiorstwa polegająca na szacowaniu wielkości budżetowych dla okresu przyszłego, analizowaniu procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie oraz ich efektywności.

Burden of Proof (Ciężar dowodu)

Zobowiązanie ciążące na jednej ze stron procesu sądowego, polegające na przedstawieniu odpowiednich dowodów i za ich pomocą przekonaniu sędziego i ławy przysięgłych o winie drugiej strony.

Bylaws (Regulamin, statut)

Zasady i przepisy przyjęte przez organizację albo spółkę, które dokładnie i szczegółowo określają powinności i obowiązki członków lub pracowników danej instytucji.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym