Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Zabezpieczać, Rekompensować (Indemnify)

Ubezpieczyć na wypadek utraty albo zniszczenia; wynagrodzić lub zwrócić pieniądze za utratę albo zniszczenie.

Zabezpieczenie (Indemnity)

Ochrona przed utratą; prawne zwolnienie z sankcji, kar umownych, karnych zobowiązań płatniczych i innych wierzytelności.

Zabójstwa kwalifikowane (Felony Murder)

Zabójstwo, które ma miejsce podczas popełniania innego przestępstwa, na przykład podczas napadu z bronią. Pociąga za sobą cięższy wyrok niż zabójstwo zwykłe (plain murder).

Zabójstwo (Homicide)

Pozbawienie kogoś życia przez drugiego człowieka. Zabójstwo może być przestępstwem. Za takie uznaje się morderstwo, kiedy dochodzi do umyślnego zabójstwa, albo nieumyślne spowodowanie śmierci, kiedy do zabójstwa dochodzi przez lekkomyślność czy zaniedbanie. Innego rodzaju zabójstwa, np. w samoobronie lub w czasie działań wojennych, nie są uznawane za akty przestępcze.

Zadośćuczynienie (Remedy)

Działanie w celu naprawienia wyrządzonej krzywdy albo odszkodowanie pieniężne, które stanowi rekompensatę wyrównującą poczynione szkody.

Zajęcie obciążonej nieruchomości (Foreclosure)

Sprawa sądowa, na mocy której osoba mająca dług hipoteczny nabywa nieobciążony tytuł własności, a w zamian za to dysponent zastawu hipotecznego może sprzedać nieruchomość, aby w ten sposób wyegzekwować zapłatę długu.

Zakaz sądowy, nakaz sądowy (Injunction)

Dokument sądowy, który nie zezwala danej osobie na wykonywanie pewnych działań albo nakazuje jej wykonanie pewnych czynności.

Zakłócenie porządku (Nuisance)

Zachowanie, które narusza spokój innych osób znajdujących się w pobliżu.

Zaliczka (Retainer)

Wynagrodzenie adwokata płacone z góry, przed wykonaniem usługi.

Zamiar (Intent)

Nastawienie i stan psychiczny danej osoby w czasie popełniania przez nią przestępstwa.

Zamiar ewentualny, lekkomyślność (Recklessness)

Świadome, popełnione z premedytacją, samowolne zlekceważenie lub zignorowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zależności od okoliczności.

Zamkniecie, zakończenie transakcji (Closing)

Końcowa umowa dotycząca obrotu majątkiem nieruchomym, kiedy to zostaje podpisany akt własności oraz przeniesiony tytuł prawny do nieruchomości, a także zapłacone wszelkie koszty i honoraria.

Zaniedbanie, zlekceważenie obowiązków (Neglect)

Nieumiejętność zapewnienia odpowiedniej opieki albo wypełnienia obowiązków, do których ktoś został zobowiązany poprzez przepisy prawa albo umowę prawną.

Zapisać w spadku (Bequeath)

Wprowadzić zapis w testamencie, na podstawie którego spadkobierca jest uprawniony do otrzymania majątku osobistego albo nieruchomości.

Zaprzysiężony (Deponent)

Osoba składająca zeznania pod przysięgą.

Zarząd powierniczy (Trust)

Konstrukcja prawna stosowana wobec odłożonych środków pieniężnych albo majątku danej osoby lub spółki, zarządzanych na ich rzecz przez inną osobę lub spółkę.

Zarząd, rada nadzorcza (Board of directors)

Grupa osób wybrana przez akcjonariuszy spółki, mająca za zadanie podejmowanie ważnych decyzji dotyczących spółki, zarządzanie jej interesami oraz obsadzanie kadry kierowniczej.

Zasada dowodu z przesłuchania (Parol Evidence Rule)

Zasada dotycząca umów i kontraktów, która stanowi, że dowód z przesłuchania pozostający w sprzeczności z warunkami umowy, nie może zmienić, interpretować ani negować warunków tej umowy, jeżeli została ona sporządzona na piśmie.

Zaskarżalny, podlegający zaskarżeniu (Actionable)

Szkodliwe, niedozwolone zachowanie, które daje podstawę do rozpoczęcia dochodzenia na drodze sądowej.

Zastaw (Lien)

Roszczenie sobie prawa do czyjegoś mienia w celu zabezpieczenia długu.

Zastaw konsensualny (Consensual lien)

Zabezpieczenie wierzytelności, które zostało ustanowione między dłużnikiem i wierzycielem

Zastaw z mocy orzeczenia sądowego (Judgment lien)

Zastaw ustanowiony na majątku dłużnika, przeciwko któremu zapadł już prawomocny wyrok, ale nie został on jeszcze wykonany.

Zatajenie dowodów (Suppression of Evidence)

Nieujawnienie dowodów, które powinny zostać przedstawione w postępowaniu kryminalnym, jeśli materiał dowodowy został zdobyty zgodnie z prawem.

Zaufanie (Reliance)

Opieranie decyzji i działań oraz poleganie na umowie, którą uważa się uczciwą i dobrze przemyślaną.

Zbrodnia (Felony)

Ciężkie przestępstwo kryminalne, podlegające karze pozbawienia wolności albo nawet karze śmierci. Termin ten funkcjonuje, aby odróżnić zbrodnię od lżejszego przestępstwa zwanego wykroczeniem lub przewinieniem.

Zbywalny tytuł (Marketable Title)

Tytuł, który jest wolny od wszelkich obciążeń, mogących wpłynąć na ograniczenie albo wręcz uniemożliwić jego sprzedaż.

Zdatność do zamieszkania (Habitability)

Określenie przydatności danego budynku czy innego lokalu do celów mieszkaniowych. Przy umowie o wynajem nieruchomości gwarancja zdatności do zamieszkania oznacza zapewnienie właściciela, że dzierżawiony lokal posiada odpowiednie warunki do godnego zamieszkania.

Zdolność prawna (Capacity)

Zdolność osoby fizycznej albo osoby prawnej do bycia podmiotem praw i obowiązków legislacyjnych. Oznacza to np. wzięcie pełnej odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa albo zdolność do sporządzania aktów prawnych i wypełniania dokumentów prawnych.

Zero-based budgeting (Budżetowanie od zera)

Metoda budżetowania przedsiębiorstwa polegająca na szacowaniu wielkości budżetowych dla okresu przyszłego, analizowaniu procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie oraz ich efektywności.

Zeznanie pod przysięgą (Deposition)

Przedprocesowe oświadczenie składane pod przysięgą przed protokolantem, jednak bez udziału sędziego. Zeznanie takie może być wykorzystane jako dowód w sprawie.

Zezwolenie (Leave of court)

Specjalne pozwolenie wydane przez sąd na przeprowadzenie działań, które w innym przypadku byłyby uznane za niedopuszczalne.

Zielona karta (Green Card)

Nieoficjalna nazwa dokumentu przekazywanego obcokrajowcom, którzy są stałymi rezydentami w Stanach Zjednoczonych.

Zła wiara łac. mala fides (Bad Faith)

Termin prawny oznaczający brak uczciwości i podstępne motywy czynu. Działanie w złej wierze (łac. mala fide) może być uznane przez jedną ze stron za powód do np. zerwania kontraktu albo wniesienia sprawy do sądu.

Zły zamiar (Malice)

Koncepcja, zamysł, by wyrządzić komuś krzywdę albo zaszkodzić w inny sposób poprzez działanie niezgodne z prawem.

Zmniejszanie wysokości odszkodowania (Mitigation of Damages)

Zasada, zgodnie z którą osoba poszkodowana powinna podjąć działania, mające na celu zmniejszenie do minimum skutków tej krzywdy. Zasada wykorzystywana w sprawach cywilnych przez stronę skarżącą, aby zmniejszyć wysokości odszkodowania, do wypłacenia którego strona jest zobowiązana.

Znak towarowy (Trademark)

Nazwa, symbol lub logo, które są niepowtarzalnym elementem produktu, odróżniającym go od produktów konkurencji. Znak towarowy jest używany, aby potwierdzić autentyczność danego produktu. Po przejściu odpowiedniej procedury kwalifikacyjnej, może on zostać zarejestrowany przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (the U.S. Patent and Trademark Office).

Znieslawienie (Libel)

Wszelkie działania mające na celu zepsucie reputacji i poniżenie danej osoby.

Zniesławienie, szkalowanie (Defamation)

Czyn polegający na zniszczeniu albo naruszeniu czyjejś reputacji, np. przez upublicznienie krzywdzących informacji w formie ustnej lub pisemnej.

Zobowiązania, wierzytelność (Liability)

Zakres odpowiedzialności cywilnej ponoszonej przez osobę prywatną albo firmę na wypadek zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo.

Zoning (Strefowanie)

Podział miasta na dzielnice zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zrzeczenie się (Waiver)

Dobrowolna rezygnacja z określonego prawa, wynikająca z zawartej umowy.

Zwłoka, zaniedbanie (Laches)

Niemożność dochodzenia swoich roszczeń czy żądań z powodu przekroczenia terminu na ich zgłoszenie albo z powodu zaniedbania.

Zwolnienie warunkowe (Parole)

Wcześniejsze zwolnienie z wiezienia, wiążące się z pozostaniem pod częściowym nadzorem kuratora.

Zwykła działalność gospodarcza (Ordinary Course of Business)

Przeprowadzanie transakcji i innych działań w ramach zwykłych czynności i działalności spółki; termin stosowany przeze wszystkim do oceny prawomocności pewnych transakcji.

Surety (Żyrant)

Osoba, która poręcza za spłacenie długów drugiej osoby.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym