Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Sąd ds. drobnych roszczeń (Small Claims Court)

Sąd stanowy prowadzący sprawy, w których wartość roszczenia nie przekracza określonej kwoty pieniężnej, zwykle wynoszącej 5 tysięcy dolarów.

Sąd kapturowy (Kangaroo court)

Potocznie o sądzie, który działa nielegalnie lub takim, który wydaje krzywdzące wyroki. Może także oznaczać samosąd mający miejsce w środowisku więziennym.

Salaried partner (Wspólnik etatowy)

Osoba będąca wspólnikiem prawniczej spółki osobowej, która otrzymuje regularną pensję zamiast udziału w zyskach.

Samooskarżenie (Self-Incrimination)

Składanie zeznań przez oskarżonego, które dają do zrozumienia, że dokonał on przestępstwa, o które jest podejrzany. Piąta poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych stanowi, że oskarżony w procesie karnym nie musi sam siebie obciążać.

Search and Seizure (Przeszukanie i zajęcie)

Procedura policyjna stosowana podczas przeszukiwania miejsca albo rewizji osoby w celu znalezienia dowodów popełnienia przestępstwa. Zarówno ta procedura jak i prawo do prywatności są ściśle regulowane przez czwartą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Search Warrant (Nakaz rewizji, nakaz przeszukania)

Dokument prawny zezwalający na przeszukanie miejsca lub rewizję osoby przez funkcjonariuszy egzekwujących prawo.

Securities (Papiery wartościowe)

Dokumenty takie jak aukcje, obligacje lub weksle, przedstawiające udziały w spółce albo jej zadłużenie.

Sędzia przysięgły, ławnik (Juror)

Członek grupy wybranej do wysłuchania zeznań w trakcie rozprawy sadowej i zapoznania się z materiałami dowodowymi w celu wydania wyroku zgodnego z obowiązującym prawem.

Sekretarz sądu (Court Clerk)

Pracownik sądu odpowiedzialny za archiwizację i prowadzenie dokumentacji sądowej.

Separacja (Separation)

Rozdzielenie małżonków, spowodowane rozkładem pożycia małżeńskiego. Jeśli jest orzekana przez sąd, mówi się wtedy o separacji formalnej.

Separation Agreement (Umowa o separacji)

Umowa zawarta w przypadku separacji pary małżeńskiej, określająca warunki podziału majątku, wysokość alimentów itd.

Service of Process (Doręczenie pozwu)

Dostarczenie stronie pozwanej zawiadomienia o wszczęciu postępowania sądowego.

Settlement (Ugoda)

Rozstrzygnięcie kwestii spornej i dojście do porozumienia pomiędzy stronami przed ostatecznym werdyktem sądu.

Sherman Act

Ustawa federalna obowiązująca w Stanach Zjednoczonych, która nie zezwala na ingerencję w odniesieniu do handlu i wolnej konkurencji. W ten sposób ogranicza się powstawanie monopoli na rynku.

Simultaneous Death Act

Akt prawny regulujący kwestię domniemania równoczesnej śmierci. Jeśli nastąpił tragiczny wypadek, w którym zginęło kilka osób i nie można jednoznacznie dowieść, która z nich zmarła pierwsza, uznaje się, że śmierć tych osób nastąpiła równocześnie. Ma to zasadnicze znaczenie w sprawach dziedziczenia.

Skazaniec (Convict)

Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa.

Slander (Oszczerstwo, pomówienie)

Szkalowanie, wygłaszanie o kimś kłamliwych opinii, które skutkują zniszczeniem reputacji tej osoby.

Służebność, serwitut (Easement)

Prawo do całkowitego albo częściowego użytkowania ziemi lub nieruchomości, będących własnością innej osoby. Nie nabywa się przy tym żadnych praw majątkowych w stosunku do tej ziemi czy nieruchomości. Przykładem służebności może być prawo przejazdu przez czyjąś posesję, by w ten sposób dostać się do drogi publicznej czy też prawo zachowania otwartego widoku na jakieś miejsce.

Spadek (Bequest)

Korzyść majątkowa albo nieruchomość otrzymana w drodze dziedziczenia, czyli poprzez zapis w testamencie; spuścizna.

Spadkobierca, beneficjent (Beneficiary)

Osoba albo instytucja uprawniona do otrzymania środków pieniężnych, nieruchomości albo innych korzyści majątkowych na podstawie testamentu, polisy ubezpieczeniowej albo z funduszu powierniczego.

Spadkobiercy (Heirs)

Osoby, które w świetle prawa albo na mocy testamentu dziedziczą majątek po zmarłym.

Specific Performance

Nakaz sądowy obligujący stronę do spełnienia określonych umową zobowiązań.

Spółka cywilna, osobowa (Partnership)

Typ spółki z udziałem co najmniej dwóch osób. Współpartnerzy dzielą się otwarcie zyskami spółki, ale odpowiadają majątkiem osobistym za wierzytelności i zobowiązania spółki.

Spółka holdingowa (Holding Company)

Spółka powstała przede wszystkim z myślą o przejęciu kontrolnego pakietu udziałów innych spółek czy firm.

Spółka komandytowa (Limited Partnership)

Rodzaj spółki partnerskiej, w skład której wchodzi co najmniej dwóch wspólników. Jeden, pełniący funkcję komplementariusza (general partner), odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Pozostali wspólnicy, komandytariusze (limited partners), wnoszą wkład majątkowy w spółkę, w zamian otrzymując udziały w zyskach, a ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec wierzycieli jest ograniczona do pewnej kwoty zapisanej w umowie.

Spółka powiernicza (Trust Company)

Spółka zajmująca się świadczeniem usług w charakterze powiernika.

Spółka typu joint venture (Joint venture)

Spółka zawarta pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami biznesowymi, zwykle ograniczająca się do tylko jednego wspólnego przedsięwzięcia.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; spółka z o.o. (Limited Liability Corporation; LLC)

Spółka, która prawnie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania wobec wierzycieli, jednak wspólnicy nie odpowiadają za takie zobowiązania swoim prywatnym majątkiem.

Sporządzić prawomocny dokument (Execute a document)

Wykonać wszystkie obowiązujące czynności i spełnić wszelkie wymagania, aby dany dokument (umowa, ustawa itd.) stał się prawnie wiążący. Na przykład: aby kontrakt był prawomocny, należy sporządzić go z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów, aktów i ustaw, włącznie z jego podpisaniem i przekazaniem odpowiednim podmiotom.

Sprawa sądowa, powództwo (Action for)

Wytoczenie komuś sprawy lub procesu, wniesienie powództwa przeciwko komuś. Na przykład: action for alimony (maintenance) – powództwo o alimenty; action for damages – postępowanie o odszkodowanie, proces o odszkodowanie; action for debt – powództwo o spłatę długu; action for libel – sprawa o zniesławienie.

Sprawa sądowa, Spór sądowy (Litigation)

Proces sądowy mający w celu rozwiązanie problemu albo zasądzenie zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Sprzeciw (Objection)

Oświadczenie protokołowane w czasie postępowania sądowego, które dotyczy przedstawionego materiału dowodowego i określa go jako niewłaściwy, szkodliwy albo niesłusznie krzywdzący dla jednej ze stron postępowania. Sędzia orzeka w sprawie sprzeciwu i decyduje, czy dany materiał dowodowy powinien być dopuszczony.

Standing

Obowiązujące, określone przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych warunki wstępne, które muszą być spełnione, aby sprawa mogła być wprowadzona do systemu sądowego. Sądy będą rozpoznawać tylko takie spory, gdzie jedna ze stron odniosła bezpośrednio krzywdę za sprawą drugiej strony.

State Attorney General (Prokurator generalny stanu)

Termin określający stanowisko zajmowane przez osobę odpowiedzialną za wszystkie sprawy sądowe dotyczące stanu, ze sprawami cywilnymi włącznie.

Statut spółki (Articles of Incorporation)

Zbiór podstawowych praw i zasad regulujących działanie spółki.

Statute of Frauds (Ustawa o oszustwach)

Ustawa określająca wymagania dotyczące ważności zawieranych umów. Stanowi ona, że pewne umowy, np. dotyczące gruntów, sprzedaży niektórych towarów czy przyrzeczenia zawarcia małżeństwa, mogą zostać uznane za nieważne, jeśli nie są sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez obie strony.

Statute of Limitations (Przedawnienie)

Określona prawem ilość czasu, która może upłynąć po jakimś wydarzeniu, aby można było jeszcze głosić tę sprawę do rozpatrzenia przez sąd. Po upływie tego terminu nie można już wnosić roszczeń w danej sprawie.

Staż, nadzór ochronny (Probation)

1. (Kuratela nad przestępcą, nadzór ochronny) – zastąpienie wyroku sądu karnego częściowym ograniczeniem wolności z zastrzeżeniem pewnych warunków i z dozorem kuratora sądowego. 2. (Staż, okres próbny) – okres zatrudnienia, którego przedłużenie jest uzależnione od spełnienia pewnych kryteriów i wymagań oraz od otrzymania zadowalającej opinii po pomyślnym przejściu weryfikacji.

Stipulation (Postanowienie umowne)

Porozumienie zawarte między stronami przeciwnymi przed rozpoczęciem procesu, dotyczące ustalenia pewnych faktów, które nie będą już poruszane w trakcie rozprawy.

Stop and Frisk (Obszukanie)

zynność policyjna polegająca sprawdzeniu dłonią odzieży wierzchniej podejrzanego w poszukiwaniu broni lub substancji kontrolowanych.

Stosunek płciowy (Carnal Knowledge)

Akt współżycia seksualnego pomiędzy kobietą a mężczyzną, fizyczne zbliżenie z użyciem narządów płciowych obojga partnerów. Termin ten jest stosowany, kiedy mówi się o dokonaniu przestępstwa seksualnego, na przykład o gwałcie na osobie nieletniej.

Strata losowa (Casualty Loss)

Termin z zakresu prawa podatkowego, odnoszący się do zniszczenia lub utraty składników majątkowych, spowodowanych przez okoliczności wyższego rzędu lub tragiczne zdarzenie losowe, na przykład przez powódź, tornado albo wypadek samochodowy.

Strefowanie (Zoning)

Podział miasta na dzielnice zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Strict Liability (Odpowiedzialność całkowita)

Termin dotyczy producentów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez ich produkty, nawet jeżeli oni sami nie dopuścili się zaniedbania.

Strona (Party)

Osoba fizyczna albo prawna, która jest powodem albo pozwanym w procesie sądowym.

Strona w procesie (Litigants)

Uczestnicy procesu występujący jako strona powództwa albo strona pozwana.

Subpoena (Wezwanie sądowe)

Pisemne wezwanie nakazujące stawiennictwo w sądzie.

Summary Judgment (Orzeczenie doraźne)

Decyzja sądu wydana w postępowaniu uproszczonym, opartym na roszczeniu strony powództwa. Ma miejsce wtedy, kiedy nie istnieją żadne środki odwoławcze, nawet jeśli oświadczenie strony przeciwnej okaże się prawdziwe.

Summons (Wezwanie do sądu, nakaz stawiennictwa)

Zawiadomienie dostarczone przez osobę upoważnioną przez sąd, informujące o uczestnictwie w procesie sądowym.

Suppression of Evidence (Zatajenie dowodów)

Nieujawnienie dowodów, które powinny zostać przedstawione w postępowaniu kryminalnym, jeśli materiał dowodowy został zdobyty zgodnie z prawem.

Surety (Żyrant)

Osoba, która poręcza za spłacenie długów drugiej osoby.

Survivorship

Termin odnoszący się do dzierżawy wspólnej; prawo do dzierżawy całego majątku w przypadku śmierci współdzierżawcy.

Consideration (Świadczenie, wynagrodzenie)

Wartościowa rzecz albo kwota pieniężna przekazana osobie lub spółce w zamian za pewną usługę.

Szykany, nękanie (Harassment)

Użycie słów uważanych za groźbę, pomówienie albo słów uznawanych za obelżywe, a także działania w celu wywołania u drugiej osoby poczucia strachu, cierpienia, stanu zagrożenia, w tym także wszelkie obraźliwe gesty.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym