Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Iluzoryczne przyrzeczenie (Illusory Promise)

Przyrzeczenie niedoprecyzowane, niezawierające określonych terminów i zbyt ogólne, by w oczach prawa mogło być egzekwowalne, czyli by móc wyciągnąć konsekwencje prawne od przyrzekającego w przypadku niespełnienia tego przyrzeczenia.

Immunitet (Immunity)

Zwolnienie pewnych osób z odpowiedzialności prawnej albo płacenia umownych kar.

Impeach (Postawić w stan oskarżenia / Zakwestionować prawdomówność)

1. (Postawić w stan oskarżenia) – termin ten dotyczy zwykle urzędników państwowych i oznacza oskarżenie takiego urzędnika o nadużycia i działania niezgodne z prawem w czasie sprawowania urzędu. 2. (Zakwestionować prawdomówność świadka) – sprzeciwić sie zeznaniom świadka albo zdyskredytować go.

Impleader (Przypozwanie)

Procedura prawna, w której strona trzecia jest dodatkowo pozwana w cywilnym procesie sądowym, gdyż może być prawnie odpowiedzialna za całość albo za część roszczeń wnoszonych przez powództwo.

Implied Consent (Domniemana zgoda)

Zgoda zasygnalizowana za pomocą pewnych symptomów czy działań albo uznana ze względu na brak sprzeciwu.

Implied Contract (Domniemana umowa)

Umowa, której warunki nie zostały szczegółowo określone, ale są one domniemane na podstawie okoliczności.

Impossibility (Niemożność prawna)

Doktryna, na podstawie której strona w umowie może zostać zwolniona z odpowiedzialności prawnej za niedotrzymanie warunków umowy, kiedy nastąpią pewne nieprzewidziane i niezależne od nikogo okoliczności, na przykład: śmierć, katastrofa naturalna itd.

Impound (Konfiskować)

Zabrać dokumenty, środki finansowe, pojazdy mechaniczne itd. do depozytu sądowego.

In fee simple

Bezwarunkowe i pełne prawo własności, bez żadnych ograniczeń nałożonych na przeniesienie tytułu własności.

In loco parentis

(łac.) dosłownie: w miejsce rodzica. Osoba lub instytucja posiadające prawa i pełniące obowiązki matki lub ojca wobec nieletniego.

Incapacity (Niezdolność)

Brak możliwości stawiennictwa na rozprawach, zawierania umów, dziedziczenia itd. ze względu na ograniczenia prawne, fizyczne lub intelektualne dotyczące danej osoby.

Inchoate

Wszelkie podjęte starania, podżeganie innych, zmowy i pozostałe działania, które mają na celu przygotowanie do popełnienie przestępstwa.

Incompetency (Niekompetencja)

Brak kwalifikacji prawnej, dysfunkcje fizyczne lub intelektualne albo zalecenia lekarskie, które uniemożliwiają wykonanie wymaganych powinności czy obowiązków.

Incorporate (Nadawać osobowość prawną)

Powołać do życia spółkę kapitałową, która jest podmiotem posiadającym prawo do zawierania kontraktów, kupna i sprzedaży oraz oferowania innych świadczeń dla osób fizycznych.

Incriminate (Obciążać winą)

Oskarżyć kogoś o udział w przestępstwie.

Incroach; also encroach (Naruszenie)

Bezprawne użytkowanie czyjegoś prawa do majątku osobistego albo tytułu do nieruchomości.

Incumberance; also encumbrance (Obciążenie, hipoteka)

Odpowiedzialność prawna nałożona na nieruchomość (prawo zastawu, serwitut czyli służebność, dzierżawa, umowa najmu itd.), która może powodować obniżenie jej wartości, ale nie jest przeszkodą w przekazaniu tytułu własności.

Indemnify (Zabezpieczać, Rekompensować)

Ubezpieczyć na wypadek utraty albo zniszczenia; wynagrodzić lub zwrócić pieniądze za utratę albo zniszczenie.

Indemnity (Zabezpieczenie)

Ochrona przed utratą; prawne zwolnienie z sankcji, kar umownych, karnych zobowiązań płatniczych i innych wierzytelności.

Indicia (Oznaki)

Charakterystyczne znaki, cechy lub wskazówki, które wzmacniają albo podtrzymują czyjeś przekonanie; termin o znaczeniu podobnym do poszlak czy dowodów pośrednich.

Indictment (Akt oskarżenia)

Urzędowy zarzut popełnienia wykroczenia wystawiony przez sąd przysięgłych w oparciu o materiał dowodowy przedstawiony przez prokuratora.

Indigent (Ubogi)

Osoba niezamożna, której nie stać na wynajęcie adwokata ani na poniesienie kosztów obrony w postępowaniu karnym.

Information (Doniesienie)

Oficjalny, pisemny zarzut popełnienia przestępstwa podpisany przez funkcjonariusza publicznego, np. przez prokuratora. Dokument ten pełni taką samą rolę jak akt oskarżenia.

Ingress and egress

Prawo przysługujące właścicielowi nieruchomości do swobodnego wstępu do wynajmowanego lokalu.

Injunction (Zakaz sądowy, nakaz sądowy)

Dokument sądowy, który nie zezwala danej osobie na wykonywanie pewnych działań albo nakazuje jej wykonanie pewnych czynności.

Insanity (Niepoczytalność)

Zły stan psychiczny, który zwalnia sprawcę czynu zabronionego od ponoszenia przez niego odpowiedzialności karnej.

Insider trading

Transakcje finansowe dokonywane przez osoby, które mają dostęp do informacji niejawnych dotyczących danej spółki. Transakcje takie są niezgodne z prawem i zagrożone postępowaniem cywilnym i karnym.

Insolvent (Niewyplacalny)

Niemogący spłacić zadłużenia, które staje się wymagalne.

Instrument zbywalny (Negotiable instrument)

Pisemny dokument, w którym wobec posiadacza tego instrumentu wykazany jest niekauzalny obowiązek zapłaty wyznaczonej sumy pieniędzy na jego żądanie albo w terminie, który został wyznaczony wcześniej.

Insurance (Ubezpieczenie)

Metoda ochrony, w której jedna ze stron zgadza się na zabezpieczenie drugiej strony w przypadku zniszczenia przedmiotu umowy, jego uszkodzenia albo utraty.

Intent (Zamiar)

Nastawienie i stan psychiczny danej osoby w czasie popełniania przez nią przestępstwa.

Inter vivos

(łac.) czynności prawne dotyczące osób żyjących, dokonywane pomiędzy żyjącymi, np. przekazywanie darowizn, majątku powierniczego itd.

Interrogatories

Pytania na piśmie skierowane do drugiej strony procesu, na które należy udzielić odpowiedzi pod przysięgą.

Intestate (Beztestamentowy)

Umrzeć bez pozostawienia ważnego testamentu.

Intestate succession (Dziedziczenie ustawowe)

Podział majątku po śmierci osoby, przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa spadkowego, a nie według zapisu w testamencie.

Istotne naruszenie umowy (Material breach)

Naruszenie zasad umowy, które jest na tyle poważne, że strona poszkodowana może być zwolniona ze swoich zobowiązań i uzyskać odszkodowanie.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym